026-36502033 026-36502033
info@mirzadehgroup.ir info@mirzadehgroup.ir
خريد ملكاپارتمان 110 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری فردیسكد فايل : 2095
قيمت : 650,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/29
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 110 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری فردیسكد فايل : 2095
قيمت : 4,180,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/25
آدرس : فردیس بین فلکه دوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 113 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 113 متری فردیسكد فايل : 2094
قيمت : 4,181,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 113 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/24
آدرس : فردیس بلوار قریشی
خريد ملكاپارتمان 90 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 90 متری فردیسكد فايل : 2091
قيمت : 2,800,000,000 تومان
قيمت متري : 31,111,111 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/23
آدرس : فردیس بلوار قریشی
خريد ملكاپارتمان 180 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 180 متری فردیسكد فايل : 2090
قيمت : 8,190,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/11
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 151متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 151متری فردیسكد فايل : 2088
قيمت : 5,738,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 151 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/10
آدرس : فردیس فلکه پنجم
خريد ملكاپارتمان 110 متری فردیس نوسازجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری فردیس نوسازكد فايل : 2085
قيمت : 4,950,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/08
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملكاپارتمان نوساز فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان نوساز فردیسكد فايل : 2084
قيمت : 4,818,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/05
آدرس : فردیس قریشی جنوبی
خريد ملكاپارتمان 143 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 143 متری در فردیسكد فايل : 2081
قيمت : 5,500,000,000 تومان
قيمت متري : 38,500,000 تومان
متراژ : 143 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/27
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكاپارتمان 105متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105متری در فردیسكد فايل : 2078
قيمت : 3,606,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/26
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكاپارتمان 78 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 78 متری فردیسكد فايل : 2077
قيمت : 2,340,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/21
آدرس : فردیس جاده ملارد
خريد ملكمغازه 217 متری در فردیسجزئيات بيشتر
مغازه 217 متری در فردیسكد فايل : 200
قيمت : 47,500,000,000 تومان
قيمت متري : 180,000,000 تومان
متراژ : 217 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/17
آدرس : فردیس کانال غربی
خريد ملكاپارتمان145 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان145 متری فردیسكد فايل : 2069
قيمت : 505,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/17
آدرس : فردیس فلکه پنجم
خريد ملكاپارتمان 135 متری سه خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 135 متری سه خواب در فردیسكد فايل : 2068
قيمت : 4,725,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/16
آدرس : فردیبس 16 متری امام
خريد ملك15 متر مغازه در فردیسجزئيات بيشتر
15 متر مغازه در فردیسكد فايل : 2064
قيمت : 17,061,000,000 تومان
قيمت متري : 1,100,000,000 تومان
متراژ : 15 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/15
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكاپارتمان 147 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 147 متری در فردیسكد فايل : 2063
قيمت : 588,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/14
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكاپارتمان 135 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 135 متری فردیسكد فايل : 1943
قيمت : 6,075,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/13
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكاپارتمان 150 متری در فردیس کرججزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری در فردیس کرجكد فايل : 2061
قيمت : 8,250,000,000 تومان
قيمت متري : 55,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/10
آدرس : فردیس دهکده شمالی
خريد ملكاپارتمان 120 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 120 متری در فردیسكد فايل : 2059
قيمت : 5,640,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/10
آدرس : فردیس بلوار شهدا
خريد ملكاپارتمان 139 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 139 متری فردیسكد فايل : 139
قيمت : 4,726,000,000 تومان
قيمت متري : 3,400,000 تومان
متراژ : 139 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/09
آدرس : فردیس قریشی جنوبی
خريد ملكاپارتمان 100 متری شیک در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری شیک در فردیسكد فايل : 2057
قيمت : 3,100,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/09
آدرس : فدیس بلوار امام خمینی
خريد ملكاپارتمان 78 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 78 متری فردیسكد فايل : 2056
قيمت : 2,880,000,000 تومان
قيمت متري : 36,923,077 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/08
آدرس : بین فلکه دوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 184 متری در کانال غربی فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 184 متری در کانال غربی فردیسكد فايل : 284
قيمت : 4,968,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 184 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/08
آدرس : فردیس بلوار بهاران غربی
خريد ملكاپارتمان 105 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105 متری در فردیسكد فايل : 2055
قيمت : 3,990,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/05
آدرس : فردیس بلوار امام خمینی
خريد ملكاپارتمان 115 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 115 متری در فردیسكد فايل : 2054
قيمت : 4,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/05
آدرس : فردیس بلوار امام خمینی
خريد ملك140 متر ملک کلنگی فلکه سومجزئيات بيشتر
140 متر ملک کلنگی فلکه سومكد فايل : 2053
قيمت : 7,500,000,000 تومان
قيمت متري : 53,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/05
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 115 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 115 متری در فردیسكد فايل : 2052
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/03
آدرس : فردیس شاخه اصلی
خريد ملكاپارتمان 102 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 102 متری فردیسكد فايل : 2051
قيمت : 3,876,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/02
آدرس : فردیس خیابان ازادی
خريد ملكاپارتمان 110 متری کانالجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری کانالكد فايل : 2050
قيمت : 3,960,000,000 تومان
قيمت متري : 3,600,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1402/12/01
آدرس : فردیس کانال شرقی
خريد ملكآپارتمان 94 متری در بلوار تندرستیجزئيات بيشتر
آپارتمان 94 متری در بلوار تندرستیكد فايل : 2049
قيمت : 2,900,000,000 تومان
قيمت متري : 30,851,064 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/30
آدرس : فردیس بلوار تندرستی
خريد ملكاپارتمان نوساز رضوانیهجزئيات بيشتر
اپارتمان نوساز رضوانیهكد فايل : 2048
قيمت : 3,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/29
آدرس : فردیس شهرک رضوانیه
خريد ملكاپارتمان 146 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 146 متری در فردیسكد فايل : 2047
قيمت : 7,300,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/29
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملك145 متر نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
145 متر نوساز در فردیسكد فايل : 13
قيمت : 6,525,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/29
آدرس : بین فلکه سوم و کانال
خريد ملكمجتمع مسکونی نوسازجزئيات بيشتر
مجتمع مسکونی نوسازكد فايل : 2046
قيمت : 3,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/11/08
آدرس : خیابان رضوانیه
رهن و اجارهاجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اجاره آپارتمان 140 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2043
وديعه : 750,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/25
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش دفترکار در فردیسجزئيات بيشتر
فروش دفترکار در فردیسكد فايل : 2042
قيمت : 4,500,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/23
آدرس : فردیس جاده ملارد
خريد ملكآپارتمان 191 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
آپارتمان 191 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2041
قيمت : 10,887,000,000 تومان
قيمت متري : 57,000,000 تومان
متراژ : 191 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/21
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكفروش آپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
فروش آپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2040
قيمت : 6,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/21
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش آپارتمان 178 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
فروش آپارتمان 178 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 22
قيمت : 7,120,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 178 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/20
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكفروش آپارتمان 146 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
فروش آپارتمان 146 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1236
قيمت : 6,674,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/20
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكفروش آپارتمان 146 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
فروش آپارتمان 146 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2035
قيمت : 6,278,000,000 تومان
قيمت متري : 43,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/06
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش ویلا 100 متری در خوشنامجزئيات بيشتر
فروش ویلا 100 متری در خوشنامكد فايل : 2034
قيمت : 15,000,000,000 تومان
قيمت متري : 17,600,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/06
آدرس : خوشنام
خريد ملكفروش آپارتمان 138 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
فروش آپارتمان 138 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2033
قيمت : 6,486,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/05
آدرس : فردیس فلکه دوم
خريد ملكفروش آپارتمان 72 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
فروش آپارتمان 72 متری سند دار در فردیسكد فايل : 2032
قيمت : 2,650,000,000 تومان
قيمت متري : 36,800,000 تومان
متراژ : 72 متر
تاريخ ثبت : 1402/10/05
آدرس : فردیس خیابان هشتم غربی
رهن و اجارهاپارتمان 75 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 75 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 2031
وديعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/27
آدرس : خیابان 13 ام
خريد ملكفروش مغازه 40 متری در فردیسجزئيات بيشتر
فروش مغازه 40 متری در فردیسكد فايل : 2030
قيمت : 12,800,000,000 تومان
قيمت متري : 320,000,000 تومان
متراژ : 40 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/21
آدرس : فردیس فلکه سوم
رهن و اجارهاپارتمان 105 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2028
وديعه : 750,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/21
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 76 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 76 متری سند دار در فردیسكد فايل : 2029
قيمت : 2,260,000,000 تومان
قيمت متري : 29,700,000 تومان
متراژ : 76 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/21
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكاپارتمان اداری 105 متر 2 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان اداری 105 متر 2 خواب در فردیسكد فايل : 2027
قيمت : 4,200,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/21
آدرس : فردیس بین فلکه 3 و کانال
خريد ملكفروش اپارتمان 197 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
فروش اپارتمان 197 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1218
قيمت : 9,259,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 197 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/20
آدرس : فردیس فلکه سوم خیابان نهم شرقی
خريد ملكاپارتمان 107 متری 2 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 107 متری 2 خواب در فردیسكد فايل : 2026
قيمت : 3,210,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 107 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/20
آدرس : فردیس شاخه اصلی
خريد ملكفروش مغازه در بازار ابزار کرججزئيات بيشتر
فروش مغازه در بازار ابزار کرجكد فايل : 2025
قيمت : 19,648,000,000 تومان
قيمت متري : 307,000,000 تومان
متراژ : 64 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/18
آدرس : کرج
خريد ملكاپارتمان 138 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 138 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1201
قيمت : 5,520,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/18
آدرس : فردیس کانال شرقی
خريد ملكاپارتمان 140 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 140 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 736
قيمت : 5,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/15
آدرس : فردیس فلکه اول
خريد ملكاپارتمان130 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان130 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 49
قيمت : 3,770,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/15
آدرس : فردیس سه راه حافظیه خیابان انقلاب
خريد ملكفروش اپارتمان 159 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
فروش اپارتمان 159 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1177
قيمت : 7,155,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 159 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/15
آدرس : فردیس بین 3و4
خريد ملكاپارتمان 105 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2024
قيمت : 4,725,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/14
آدرس : فردیس جاده ملارد
خريد ملكفروش مستغلات در میدان ازادی تهرانجزئيات بيشتر
فروش مستغلات در میدان ازادی تهرانكد فايل : 2023
قيمت : 210,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 800 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/14
آدرس : تهران میدان ازادی
خريد ملكاپارتمان 140 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 140 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2014
قيمت : 4,650,000,000 تومان
قيمت متري : 33,215,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/13
آدرس : فردیس فلکه پنجم
خريد ملكاپارتمان 137 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 137 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 2021
قيمت : 5,617,000,000 تومان
قيمت متري : 41,000,000 تومان
متراژ : 137 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/12
آدرس : فردیس شاخه اصلی
خريد ملكاپارتمان 100 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 2022
قيمت : 3,600,000,000 تومان
قيمت متري : 36,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/12
آدرس : فردیس خیابان هشتم
خريد ملكاپارتمان 81 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 81 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 2015
قيمت : 3,020,000,000 تومان
قيمت متري : 37,280,000 تومان
متراژ : 81 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/08
آدرس : خیابان 30 ام
خريد ملكاپارتمان 146 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 146 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2016
قيمت : 6,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/08
آدرس : فردیس فلکه دوم
خريد ملكاپارتمان 108 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 108 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2013
قيمت : 4,320,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/07
آدرس : خیابان 9 غربی
خريد ملكاپارتمان112 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان112 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2008
قيمت : 4,704,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/04
آدرس : فردیس خیابان 44جدید
خريد ملكاپارتمان122متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان122متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 2011
قيمت : 4,331,000,000 تومان
قيمت متري : 35,500,000 تومان
متراژ : 122 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/04
آدرس : فردیس خیابان 13 غربی قدیم
خريد ملكاپارتمان 125 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 125 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2010
قيمت : 4,000,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/04
آدرس : فردیس بلوار قریشی
خريد ملكاپارتمان137متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان137متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 2009
قيمت : 4,247,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 137 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/04
آدرس : فردیس خیابان فضای سبز
خريد ملكاپارتمان 112 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 112 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2007
قيمت : 4,704,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/02
آدرس : فردیس فلکه پنجم خیابان 44 جدید
خريد ملكاپارتمان 92 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 92 متری سند دار در فردیسكد فايل : 2005
قيمت : 2,300,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 92 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/01
آدرس : پامچال شرقی
رهن و اجارهاپارتمان 130 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 130 متری نوساز در فردیسكد فايل : 2006
وديعه : 550,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1402/09/01
آدرس : فردیس جاده ملارد بن بست حقیقی
رهن و اجارهاپارتمان 80 متری 2 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 80 متری 2 خواب در فردیسكد فايل : 2004
وديعه : 380,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/27
آدرس : فردیس خیابان ازادی
رهن و اجارهاپارتمان 97 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 97 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 2001
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/27
آدرس : فردیس بلوار فضای سبز
خريد ملكاپارتمان 145متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 145متری نوساز در فردیسكد فايل : 1923
قيمت : 6,090,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/27
آدرس : فردیس یابان 19 شرقی
خريد ملكاپارتمان 146 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 146 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 2003
قيمت : 6,132,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/25
آدرس : فردیس فلکه دوم
خريد ملكاپارتمان 100 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1854
قيمت : 4,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/25
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكاپارتمان 94 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 94 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1881
قيمت : 3,102,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/25
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكاپارتمان 145 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 145 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1642
قيمت : 6,960,000,000 تومان
قيمت متري : 48,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/25
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1777
قيمت : 6,300,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/23
آدرس : فردیس فلکه اول
خريد ملكاپارتمان 97 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 97 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1826
قيمت : 3,395,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/22
آدرس : فردیس خیابان 15 جدید
رهن و اجارهاپارتمان 90 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 90 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسكد فايل : 2000
وديعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/22
آدرس : فردیس خیابان ششم غربی قدیم
رهن و اجارهاپارتمان 90 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 90 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسكد فايل : 1999
وديعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/22
آدرس : فردیس خیابان ازادی
خريد ملكاپارتمان 97 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 97 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1754
قيمت : 3,880,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/22
آدرس : فردیس فلکه چهارم
خريد ملكبرج باغ 220 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
برج باغ 220 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1998
قيمت : 7,700,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 220 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/21
آدرس : فردیس فلکه پنجم بلوار بیات غربی
خريد ملكاپارتمان 77 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 77 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1997
قيمت : 2,860,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 77 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/18
آدرس : فردیس خیابان پنجاه و پنجم
رهن و اجارهاپارتمان 88 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 88 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسكد فايل : 1982
وديعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 7,800,000 تومان
متراژ : 88 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/17
آدرس : فردیس فلکه پنجم
رهن و اجارهاپارتمان 87 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 87 متری با پارکینگ اختصاصی در فردیسكد فايل : 1985
وديعه : 450,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 87 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/16
آدرس : شاخه اصلی فردیس خیابان 11 غربی جدید
خريد ملكاپارتمان 84 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 84 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1986
قيمت : 2,377,000,000 تومان
قيمت متري : 28,200,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/16
آدرس : بلوار تندرستی خیابان شهید قدیمی
خريد ملكاپارتمان 127 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 127 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1993
قيمت : 4,370,000,000 تومان
قيمت متري : 34,400,000 تومان
متراژ : 127 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/15
آدرس : خیابان فضای سبز
خريد ملكاپارتمان 80 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 80 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1994
قيمت : 3,060,000,000 تومان
قيمت متري : 36,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/15
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 90 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 90 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1981
قيمت : 2,700,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/14
آدرس : فلکه پنجم خیابان اذر غربی
رهن و اجارهاپارتمان 100 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1980
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/14
آدرس : فلکه سوم خیابان 32 جدید
رهن و اجارهاپارتمان 135 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 135 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1937
وديعه : 700,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/13
آدرس : فردیس بلوار قریشی شمالی
خريد ملكاپارتمان 147 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 147 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1966
قيمت : 5,880,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/13
آدرس : شاخه اصلی فردیس خیابان 46 شرقی
رهن و اجارهاپارتمان 84 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 84 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1972
وديعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/13
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 80 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 80 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1968
قيمت : 1,900,000,000 تومان
قيمت متري : 23,750,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/13
آدرس : فردیس بلوار قریشی جنوبی
خريد ملكاپارتمان 130 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 130 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1979
قيمت : 5,330,000,000 تومان
قيمت متري : 41,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/13
آدرس : فردیس خیابان 48 جدید
خريد ملكاپارتمان 69 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 69 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1965
قيمت : 1,840,000,000 تومان
قيمت متري : 26,600,000 تومان
متراژ : 69 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/11
آدرس : فردیس خیابان قریشی جنوبی
خريد ملكاپارتمان 100 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1978
قيمت : 4,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/11
آدرس : فردیس خیابان 46 جدید
رهن و اجارهاپارتمان 90 متری 2 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 90 متری 2 خواب در فردیسكد فايل : 1963
وديعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/09
آدرس : خیابان فضای رسبز
رهن و اجارهاپارتمان 98 متری 2 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 98 متری 2 خواب در فردیسكد فايل : 1947
وديعه : 450,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 98 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/09
آدرس : قریشی جوبی
خريد ملكاپارتمان 101 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 101 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1961
قيمت : 280,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 101 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/09
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكاپاتمان 68 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپاتمان 68 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1955
قيمت : 1,700,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 68 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/09
آدرس : فردیس فلکه پنجم
خريد ملكاپارتمان 75 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 75 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1959
قيمت : 2,300,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/08
آدرس : جاده ملارد مهستان هشتم
خريد ملكاپارتمان 158 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 158 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1945
قيمت : 5,530,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 158 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/08
آدرس : قریشی شمالی
رهن و اجارهاپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1944
وديعه : 750,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/04
آدرس : فلکه چهارم خیابان کیوان
خريد ملكاپارتمان 135 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 135 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1943
قيمت : 5,670,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 132 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/04
آدرس : فلکه سوم خیابان 32 ام
خريد ملكاپارتمان 103 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 103 متری نوساز در فردیسكد فايل : 185
قيمت : 5,150,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 103 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/04
آدرس : فردیس خیابان 14 قدیم
خريد ملكاپارتمان 115 متری لاکچری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 115 متری لاکچری در فردیسكد فايل : 1942
قيمت : 5,000,000,000 تومان
قيمت متري : 43,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/03
آدرس : دهکده شمالی خیابان وحدت
خريد ملكاپارتمان 100 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 100 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1941
قيمت : 4,300,000,000 تومان
قيمت متري : 43,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/03
آدرس : فردیس خیابان سیزدهم
رهن و اجارهاپارتمان 123 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 123 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1940
وديعه : 0 تومان
اجاره : 600,000,000 تومان
متراژ : 123 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/02
آدرس : فردیس فلکه پنجم خیابان 59 غربی
خريد ملكاپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1939
قيمت : 5,400,000,000 تومان
قيمت متري : 36,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/08/01
آدرس : فلکه چهارم خیابان کیوان
خريد ملكاپارتمان 83 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 83 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1938
قيمت : 3,050,000,000 تومان
قيمت متري : 36,700,000 تومان
متراژ : 83 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/30
آدرس : شاخه اصلی فردیس خیابان نهم شرقی قدیم / شهید پارسی جدید
خريد ملكاپارتمان 116 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 116 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1936
قيمت : 4,930,000,000 تومان
قيمت متري : 42,500,000 تومان
متراژ : 116 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/29
آدرس : بلوار امام خمینی خیابان بیست و پنجم
خريد ملكاپارتمان 130 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 130 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1935
قيمت : 5,395,000,000 تومان
قيمت متري : 41,500,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/29
آدرس : فلکه چهارم خیابان چهلم جدید
خريد ملكاپارتمان 87 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 87 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1934
قيمت : 2,610,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 87 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/29
آدرس : خیابان فضای سبز بن بست توحیدی
خريد ملكاپارتمان 165متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 165متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1933
قيمت : 6,270,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 165 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/27
آدرس : خیابان 35 جدید
خريد ملكاپارتمان 85 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 85 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1928
قيمت : 2,975,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/26
آدرس : خیابان نهم غربی
خريد ملكاپارتمان 65 متری سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 65 متری سند دار در فردیسكد فايل : 1927
قيمت : 1,950,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/26
آدرس : کانال غربی خیابان مسلم ابن عقیل
خريد ملكاپارتمان 190 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 190 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1926
قيمت : 8,550,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 190 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/25
آدرس : فردیس خیابان 32 جدید
خريد ملكاپارتمان 106 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 106 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1635
قيمت : 4,240,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/25
آدرس : خیابان 29 جدید بعد از فضای سبز کوچه گلها
خريد ملكاپارتمان 90 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 90 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1924
قيمت : 2,340,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/22
آدرس : فردیس خیابان کیوان
خريد ملكاپارتمان 145 متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 145 متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1923
قيمت : 6,090,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/19
آدرس : فردیس خیابان 19 شرقی
رهن و اجارهاجاره اپارتمان 150 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اجاره اپارتمان 150 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1922
وديعه : 810,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/19
آدرس : فردیس خیابان اذر غربی
خريد ملكاپارتمان 80 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 80 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1921
قيمت : 2,400,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/19
آدرس : خیابان بوعلی غربی
خريد ملكاپارتمان 138متری 3 خواب در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 138متری 3 خواب در فردیسكد فايل : 1186
قيمت : 4,830,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/19
آدرس : فردیس فلکه سوم بن بست صحرایی
خريد ملكاپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرججزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرجكد فايل : 119
قيمت : 7,050,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/18
آدرس : فردیس فلکه دوم خیابان دهم جدید
خريد ملكاپارتمان 150 متری 3 خواب نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب نوساز در فردیسكد فايل : 130
قيمت : 4,950,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/18
آدرس : فلکه چهارم خیابان کیوان
رهن و اجارهاپارتمان 140 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 140 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1920
وديعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/17
آدرس : خیابان 50 جدید
خريد ملكاپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرججزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرجكد فايل : 1919
قيمت : 6,750,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/16
آدرس : خیابان دهم شرقی
خريد ملكاپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرججزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرجكد فايل : 1918
قيمت : 6,750,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/16
آدرس : خیابان 20 شرقی قدیم
خريد ملكزمین 5000 متری در قریشیجزئيات بيشتر
زمین 5000 متری در قریشیكد فايل : 1917
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 13850 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/16
آدرس : بلوار قریشی خیابان ناز شمالی
خريد ملكاپارتمان 97 متری بازسازی شدهجزئيات بيشتر
اپارتمان 97 متری بازسازی شدهكد فايل : 1916
قيمت : 3,626,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/15
آدرس : خیابان 18 شرقی
رهن و اجارهاپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرججزئيات بيشتر
اپارتمان 150 متری 3 خواب در فردیس کرجكد فايل : 1913
وديعه : 700,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/15
آدرس : خیابان ازادی
رهن و اجارهاپارتمان 136 متری نوسازجزئيات بيشتر
اپارتمان 136 متری نوسازكد فايل : 1914
وديعه : 750,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 136 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/13
آدرس : خیابان کیوان
خريد ملك82 متر سند دار / بازسازی شده در فردیس کرججزئيات بيشتر
82 متر سند دار / بازسازی شده در فردیس کرجكد فايل : 1911
قيمت : 2,296,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 82 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/10
آدرس : فردیس فلکه پنجم خیابان پاکسان شرقی
رهن و اجارهاجاره 200 متری نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
اجاره 200 متری نوساز در فردیسكد فايل : 1905
وديعه : 800,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/09
آدرس : سه راه حافظیه
خريد ملكویلا 700 متری نوساز در شهرک نازجزئيات بيشتر
ویلا 700 متری نوساز در شهرک نازكد فايل : 1910
قيمت : 40,000,000,000 تومان
قيمت متري : 57,000,000 تومان
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/08
آدرس : شهرک ناز
خريد ملك140 متر نوساز تک واحدی در فردیسجزئيات بيشتر
140 متر نوساز تک واحدی در فردیسكد فايل : 1908
قيمت : 5,460,000,000 تومان
قيمت متري : 39,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/08
آدرس : بلوار امام رضا
رهن و اجارهاجاره 120 متری فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
اجاره 120 متری فول امکانات در فردیسكد فايل : 1804
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/04
آدرس : سه راه حافظیه
خريد ملكویلا 200 متری در خوشنامجزئيات بيشتر
ویلا 200 متری در خوشنامكد فايل : 1873
قيمت : 3,400,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/02
آدرس : فردیس ، خوشنام
خريد ملك67 متر مسکونی در فردیسجزئيات بيشتر
67 متر مسکونی در فردیسكد فايل : 1723
قيمت : 2,144,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 67 متر
تاريخ ثبت : 1402/07/02
آدرس : کانال غربی
خريد ملك142متر فول قریشی شمالی فردیسجزئيات بيشتر
142متر فول قریشی شمالی فردیسكد فايل : 1714
قيمت : 4,260,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 142 متر
تاريخ ثبت : 1402/06/30
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك144 متر فول امکانات شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
144 متر فول امکانات شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1695
قيمت : 5,760,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 144 متر
تاريخ ثبت : 1402/06/29
آدرس : فردیس_بین چهارم و پنجم
خريد ملك144 متر نوساز فول امکانات / فردیس ، اسکندریهجزئيات بيشتر
144 متر نوساز فول امکانات / فردیس ، اسکندریهكد فايل : 1862
قيمت : 5,760,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 144 متر
تاريخ ثبت : 1402/06/28
آدرس : اسکندریه
خريد ملك108 متر دو خواب فول فردیسجزئيات بيشتر
108 متر دو خواب فول فردیسكد فايل : 1860
قيمت : 4,536,000,000 تومان
قيمت متري : 420,000,000 تومان
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1402/06/27
آدرس : بلوار امام رضا
رهن و اجاره75 متر فردیس رهن و اجارهجزئيات بيشتر
75 متر فردیس رهن و اجارهكد فايل : 1859
وديعه : 0 تومان
اجاره : 5,400,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1402/06/26
آدرس : خیابان اصلی فردیس
خريد ملك103 متر مسکونی فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
103 متر مسکونی فول امکانات فردیسكد فايل : 1797
قيمت : 5,665,000,000 تومان
قيمت متري : 55,000,000 تومان
متراژ : 103 متر
تاريخ ثبت : 1402/06/26
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم خیابان 14 شرقی
خريد ملكفروش واحد 114 متری در دهکده فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 114 متری در دهکده فردیسكد فايل : 1797
قيمت : 4,332,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 114 متر
تاريخ ثبت : 1402/05/10
آدرس : خیابان دهکده
خريد ملكفروش واحد 90 متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 90 متری در قریشی شمالیكد فايل : 1796
قيمت : 2,790,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1402/05/08
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 148 متری در خیابان آزادیجزئيات بيشتر
فروش واحد 148 متری در خیابان آزادیكد فايل : 1795
قيمت : 5,032,000,000 تومان
قيمت متري : 34,000,000 تومان
متراژ : 148 متر
تاريخ ثبت : 1402/05/03
آدرس : خیابان آزادی
خريد ملكفروش واحد195 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد195 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1794
قيمت : 9,165,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 195 متر
تاريخ ثبت : 1402/05/02
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 126 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 126 متری شاخه اصلیكد فايل : 1793
قيمت : 5,292,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 126 متر
تاريخ ثبت : 1402/05/01
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 79 متری در خیابان فضای سبزجزئيات بيشتر
فروش واحد 79 متری در خیابان فضای سبزكد فايل : 1792
قيمت : 3,634,000,000 تومان
قيمت متري : 46,000,000 تومان
متراژ : 79 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/31
آدرس : خیابان فضا سبز
خريد ملكفروش واحد 54 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 54 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1791
قيمت : 2,160,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 54 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/31
آدرس : بین کانال و سوم
رهن و اجارهرهن و اجاره واحد 145 متری شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
رهن و اجاره واحد 145 متری شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1790
وديعه : 850,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/28
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملكفروش واحد 145 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 145 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1789
قيمت : 6,380,000,000 تومان
قيمت متري : 44,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/27
آدرس : بین فلکه اول و دوم
خريد ملكفروش باغ ویلا 200 متری در سهیلیهجزئيات بيشتر
فروش باغ ویلا 200 متری در سهیلیهكد فايل : 1788
قيمت : 12,000,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/27
آدرس : سهیلیه
خريد ملكفروش واحد 84 متری در خیابان آزادی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 84 متری در خیابان آزادی فردیسكد فايل : 1787
قيمت : 2,940,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/26
آدرس : خیابان آزادی
خريد ملكفروش واحد 85متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 85متری در شاخه اصلیكد فايل : 1786
قيمت : 3,145,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/26
آدرس : فلکه دوم
خريد ملكخرید واحد 145 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
خرید واحد 145 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1785
قيمت : 6,380,000,000 تومان
قيمت متري : 44,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/26
آدرس : فلکه اول
رهن و اجارهرهن و اجاره واحد 145 متری شاخهجزئيات بيشتر
رهن و اجاره واحد 145 متری شاخهكد فايل : 1784
وديعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/26
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملكفروش واحد 119 متری کانال شرقیجزئيات بيشتر
فروش واحد 119 متری کانال شرقیكد فايل : 1783
قيمت : 4,760,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 119 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/25
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكفروش واحد 75 متری کانال شرقیجزئيات بيشتر
فروش واحد 75 متری کانال شرقیكد فايل : 1782
قيمت : 2,775,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/25
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكفروش واحد 145 متری میدان سرحدی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 145 متری میدان سرحدی فردیسكد فايل : 1781
قيمت : 5,800,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/25
آدرس : میدان سرحدی
خريد ملكفروش واحد 145 متری میدان سرحدی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 145 متری میدان سرحدی فردیسكد فايل : 1780
قيمت : 5,510,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/25
آدرس : میدان سرحدی
خريد ملكفروش واحد 143 متری بلوار امام رضاجزئيات بيشتر
فروش واحد 143 متری بلوار امام رضاكد فايل : 1779
قيمت : 6,006,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 143 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/24
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكفروش واحد 150 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1778
قيمت : 7,500,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/21
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد در شاخه اصلی فردیس 88 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد در شاخه اصلی فردیس 88 متریكد فايل : 1777
قيمت : 3,256,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 88 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/21
آدرس : بین فلکه اول و دوم
خريد ملكفروش واحد در شاخه اصلی 60 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد در شاخه اصلی 60 متریكد فايل : 1776
قيمت : 2,280,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/20
آدرس : فلکه دوم
خريد ملكفروش واحد 150 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1775
قيمت : 6,300,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/18
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملكفروش واحد 94 متری در خیابان فضا سبزجزئيات بيشتر
فروش واحد 94 متری در خیابان فضا سبزكد فايل : 1774
قيمت : 3,760,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/18
آدرس : خیابان فضا سبز
خريد ملكفروش ویلایی 80 متری در خوشنامجزئيات بيشتر
فروش ویلایی 80 متری در خوشنامكد فايل : 1773
قيمت : 16,450,000,000 تومان
قيمت متري : 14,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/11
آدرس : خوشنام
رهن و اجارهرهن واحد 100 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
رهن واحد 100 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1772
وديعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1402/04/10
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد مسکونی 105 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد مسکونی 105 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1771
قيمت : 2,472,500,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/30
آدرس : فلکه اول
رهن و اجارهرهن واحد 150 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
رهن واحد 150 متری شاخه اصلیكد فايل : 1770
وديعه : 995,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/22
آدرس : فلکه سوم
رهن و اجارهرهن واحد 130 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
رهن واحد 130 متری شاخه اصلیكد فايل : 1769
وديعه : 780,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/21
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
رهن و اجارهرهن واحد اداری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
رهن واحد اداری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1768
وديعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/21
آدرس : بین فلکه اول و دوم
خريد ملكفروش واحد 97 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 97 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1767
قيمت : 3,395,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/20
آدرس : فلکه دوم
خريد ملكفروش واحد 69 متری خیابان آزادی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 69 متری خیابان آزادی فردیسكد فايل : 1766
قيمت : 2,208,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 69 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/20
آدرس : خیابان آزادی
رهن و اجارهرهن واحد اداری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
رهن واحد اداری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1765
وديعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 25,000,000 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1402/03/11
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
رهن و اجارهرهن واحد 85 متری شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
رهن واحد 85 متری شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1764
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/09
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش باغ ویلا در شهرک نازجزئيات بيشتر
فروش باغ ویلا در شهرک نازكد فايل : 1763
قيمت : 30,000,000,000 تومان
قيمت متري : 60,000,000 تومان
متراژ : 500 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/07
آدرس : شهرک ناز
خريد ملكفروش واحد 127متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 127متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1762
قيمت : 4,445,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 127 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/04
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 106 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 106 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1761
قيمت : 4,134,000,000 تومان
قيمت متري : 39,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/02
آدرس : فلکه اول
خريد ملكخرید واحد 118 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
خرید واحد 118 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1760
قيمت : 4,956,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 118 متر
تاريخ ثبت : 1402/03/01
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 150 متری فردیس خیابان آزادیجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری فردیس خیابان آزادیكد فايل : 1759
قيمت : 6,450,000,000 تومان
قيمت متري : 43,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/30
آدرس : خیابان ازادی
خريد ملك146 متر نوساز قریشی جنوبیجزئيات بيشتر
146 متر نوساز قریشی جنوبیكد فايل : 1758
قيمت : 4,818,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/26
آدرس : قریشی جنوبی خ رسول اکرم
خريد ملك142 متر شاخه اصلی فول خوش نقشهجزئيات بيشتر
142 متر شاخه اصلی فول خوش نقشهكد فايل : 1757
قيمت : 6,390,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 142 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/24
آدرس : مابین کانال و فلکه سوم سمت شرقی
خريد ملك103 متر نوساز فول شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
103 متر نوساز فول شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1756
قيمت : 4,635,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 103 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/20
آدرس : بین کانال و فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 71 متری شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 71 متری شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1755
قيمت : 2,627,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 71 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/11
آدرس : فلکه سوم
خريد ملك190 متر نوساز تک واحدی شاخه اصلیجزئيات بيشتر
190 متر نوساز تک واحدی شاخه اصلیكد فايل : 1755
قيمت : 893,000,000 تومان
قيمت متري : 47,000,000 تومان
متراژ : 190 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/09
آدرس : بعد از فلکه سوم
رهن و اجارهرهن مغازه در امام حسن فردیسجزئيات بيشتر
رهن مغازه در امام حسن فردیسكد فايل : 1754
وديعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
متراژ : 6 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/06
آدرس : امام حسن
رهن و اجارهاجاره مغازه در فردیس شاخه اصلیجزئيات بيشتر
اجاره مغازه در فردیس شاخه اصلیكد فايل : 1753
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 30,000,000 تومان
متراژ : 200 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/06
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
رهن و اجارهرهن مغازه در سه راه حافظیهجزئيات بيشتر
رهن مغازه در سه راه حافظیهكد فايل : 1752
وديعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 50,000,000 تومان
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/06
آدرس : سه راه حافظیه
رهن و اجارهرهن مغازه در سه راه دهکدهجزئيات بيشتر
رهن مغازه در سه راه دهکدهكد فايل : 1751
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
متراژ : 40 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/06
آدرس : سه راه دهکده
رهن و اجارهرهن واحد در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
رهن واحد در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1750
وديعه : 600,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1402/02/04
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 146 متری در قریشی شمالی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 146 متری در قریشی شمالی فردیسكد فايل : 1749
قيمت : 4,818,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1402/01/29
آدرس : قریشی جنوبی
رهن و اجارهاجاره مغازه در پاساژ فردیس شاخه اصلیجزئيات بيشتر
اجاره مغازه در پاساژ فردیس شاخه اصلیكد فايل : 1748
وديعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
متراژ : 14 متر
تاريخ ثبت : 1402/01/29
آدرس : نرسیده به فلکه دوم
خريد ملكفروش واحد130 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد130 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1747
قيمت : 7,800,000,000 تومان
قيمت متري : 60,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1402/01/21
آدرس : بین دوم و کانال
رهن و اجارهرهن واحد نوساز در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
رهن واحد نوساز در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1746
وديعه : 880,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1402/01/21
آدرس : بین دوم و کانال
خريد ملكفروش واحد 197 متری درشاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
فروش واحد 197 متری درشاخه اصلی فردیسكد فايل : 1745
قيمت : 9,850,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 197 متر
تاريخ ثبت : 1402/01/20
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكخرید واحد 110 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
خرید واحد 110 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1744
قيمت : 4,400,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/21
آدرس : خیابان 6 غربی قدیم
خريد ملكخرید واحد 137 متری در شاخهجزئيات بيشتر
خرید واحد 137 متری در شاخهكد فايل : 1743
قيمت : 5,480,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 137 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/21
آدرس : خیابان 6 غربی قدیم
خريد ملكخرید واحد 75 متری در شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
خرید واحد 75 متری در شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1742
قيمت : 1,950,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/16
آدرس : سه راه حافظیه
خريد ملكخرید واحد 110 متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
خرید واحد 110 متری در قریشی شمالیكد فايل : 1741
قيمت : 1,815,000,000 تومان
قيمت متري : 16,500,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/13
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 138 متری کانال شرقیجزئيات بيشتر
فروش واحد 138 متری کانال شرقیكد فايل : 1740
قيمت : 4,416,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/13
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكخرید واحد 85 متری شاخه اصلی قولنامه اییجزئيات بيشتر
خرید واحد 85 متری شاخه اصلی قولنامه اییكد فايل : 1739
قيمت : 1,912,500,000 تومان
قيمت متري : 22,500,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/13
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 90 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 90 متری شاخه اصلیكد فايل : 1738
قيمت : 2,700,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/10
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملكفروش واحد 68 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 68 متری در شاخهكد فايل : 1737
قيمت : 2,176,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 68 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/10
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 95 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 95 متری شاخه اصلیكد فايل : 1736
قيمت : 3,420,000,000 تومان
قيمت متري : 36,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/10
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 80 متری در بلوار داوریجزئيات بيشتر
فروش واحد 80 متری در بلوار داوریكد فايل : 1735
قيمت : 1,520,000,000 تومان
قيمت متري : 19,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/09
آدرس : بلوار داوری
خريد ملكفروش واحد 138 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 138 متری شاخه اصلیكد فايل : 1734
قيمت : 4,830,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/09
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكخرید واحد 63 متری کانال غربیجزئيات بيشتر
خرید واحد 63 متری کانال غربیكد فايل : 1733
قيمت : 1,430,100,000 تومان
قيمت متري : 22,700,000 تومان
متراژ : 63 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/09
آدرس : خیابان 16 متری
خريد ملكفروش واحد 184 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 184 متری شاخه اصلیكد فايل : 1732
قيمت : 6,440,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 184 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/09
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 120 متری قریشی شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 120 متری قریشی شمالیكد فايل : 1731
قيمت : 2,880,000,000 تومان
قيمت متري : 24,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/09
آدرس : خیابان 25
خريد ملكفروش واحد 97 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 97 متری در کانال غربیكد فايل : 1730
قيمت : 2,425,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/08
آدرس : خیابان 16 متری
خريد ملكفروش واحد 120 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 120 متری شاخه اصلیكد فايل : 1729
قيمت : 5,400,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/08
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 159 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 159 متری شاخه اصلیكد فايل : 1728
قيمت : 7,155,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 159 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/08
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكخرید واحد 165 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
خرید واحد 165 متری شاخه اصلیكد فايل : 1727
قيمت : 5,775,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 165 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/08
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 135 متری نوسازجزئيات بيشتر
فروش واحد 135 متری نوسازكد فايل : 1726
قيمت : 3,915,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/08
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 68 متری در بلوار امام رضاجزئيات بيشتر
فروش واحد 68 متری در بلوار امام رضاكد فايل : 1725
قيمت : 2,380,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 68 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/06
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكفروش واحد 105 متری در بلوار بیاتجزئيات بيشتر
فروش واحد 105 متری در بلوار بیاتكد فايل : 1724
قيمت : 2,415,000,000 تومان
قيمت متري : 23,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/06
آدرس : بلوار بیات
خريد ملكفروش واحد قولنامه ایی 83 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد قولنامه ایی 83 متریكد فايل : 1723
قيمت : 1,826,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 83 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/04
آدرس : کانال غربی
خريد ملكخرید واحد 130 متری بلوار قریشیجزئيات بيشتر
خرید واحد 130 متری بلوار قریشیكد فايل : 1722
قيمت : 3,250,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/04
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملكپیش فروش واحد در بلوار شهداجزئيات بيشتر
پیش فروش واحد در بلوار شهداكد فايل : 1721
قيمت : 3,600,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/04
آدرس : بلوار شهدا
رهن و اجارهرهن واحد 75 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
رهن واحد 75 متری شاخه اصلیكد فايل : 1720
وديعه : 18,000,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/04
آدرس : فلکه اول
خريد ملكفروش واحد در بلوار تندرستی 110 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد در بلوار تندرستی 110 متریكد فايل : 1719
قيمت : 2,970,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/04
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملكفروش واحد130 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد130 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1718
قيمت : 3,900,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/02
آدرس : نرسیده به فلکه اول
خريد ملكفروش واحد 115 اداری متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 115 اداری متری در قریشیكد فايل : 1717
قيمت : 3,450,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/02
آدرس : بلوار 31
خريد ملكفروش واحد اداری 65 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری 65 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1716
قيمت : 2,600,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/02
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكفروش واحد اداری 110 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری 110 متریكد فايل : 1715
قيمت : 2,750,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/02
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكفروش واحد اداری 115 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری 115 متری در قریشیكد فايل : 1714
قيمت : 3,450,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : بلوار 31
خريد ملكخرید واحد اداری 115 متری در قریشیجزئيات بيشتر
خرید واحد اداری 115 متری در قریشیكد فايل : 1703
قيمت : 3,450,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : بلوار 31
خريد ملكخرید مغازه 110 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
خرید مغازه 110 متری در کانال غربیكد فايل : 1712
قيمت : 3,080,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكخرید مغازه در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
خرید مغازه در شاخه اصلیكد فايل : 1711
قيمت : 32,200,000,000 تومان
قيمت متري : 70,000,000 تومان
متراژ : 460 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد اداری 115 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد اداری 115 متری در قریشیكد فايل : 1710
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 75 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 75 متری شاخه اصلیكد فايل : 1709
قيمت : 2,137,500,000 تومان
قيمت متري : 28,500,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1401/12/01
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكخرید واحد 100 متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
خرید واحد 100 متری در قریشی شمالیكد فايل : 1708
قيمت : 2,500,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/30
آدرس : خیابان ارغوان
خريد ملكفروش واحد 94 متری در خیابان ازادیجزئيات بيشتر
فروش واحد 94 متری در خیابان ازادیكد فايل : 1707
قيمت : 2,632,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/29
آدرس : خیابان ازادی
خريد ملكفروش واحد 126 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 126 متری در قریشیكد فايل : 1706
قيمت : 2,898,000,000 تومان
قيمت متري : 23,000,000 تومان
متراژ : 126 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/29
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكخرید واحد 150 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
خرید واحد 150 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1705
قيمت : 5,550,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/25
آدرس : نرسیده به فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 104 متری قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 104 متری قریشیكد فايل : 1704
قيمت : 2,704,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 104 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/25
آدرس : چهارراه قریشی
خريد ملكخرید واحد 150 متری در قریشی جنوبیجزئيات بيشتر
خرید واحد 150 متری در قریشی جنوبیكد فايل : 1703
قيمت : 2,850,000,000 تومان
قيمت متري : 19,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/25
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملكفروش واحد 70 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 70 متری در قریشیكد فايل : 1702
قيمت : 1,505,000,000 تومان
قيمت متري : 21,500,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/25
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 150 متری دهکدهجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری دهکدهكد فايل : 1701
قيمت : 4,500,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/24
آدرس : شهرک دهکده
خريد ملكفروش واحد 150 متری کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری کانال غربیكد فايل : 1700
قيمت : 3,750,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/24
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 133 متری کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 133 متری کانال غربیكد فايل : 1699
قيمت : 3,724,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 133 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/24
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 140 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد 140 متریكد فايل : 1698
قيمت : 3,920,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/24
آدرس : بلوار شهدا
خريد ملكفروش واحد 145 متری در پاکسانجزئيات بيشتر
فروش واحد 145 متری در پاکسانكد فايل : 1697
قيمت : 3,625,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/24
آدرس : خیابان پاکسان
خريد ملكفروش واحد 125 متری بین کانال و سومجزئيات بيشتر
فروش واحد 125 متری بین کانال و سومكد فايل : 1696
قيمت : 4,187,500,000 تومان
قيمت متري : 33,500,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/23
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكفروش واحد 146 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 146 متری در شاخهكد فايل : 1695
قيمت : 5,110,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/23
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 112 متری فلکه اولجزئيات بيشتر
فروش واحد 112 متری فلکه اولكد فايل : 1694
قيمت : 3,360,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/23
آدرس : بین اول و دوم
خريد ملكفروش واحد 97 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 97 متری در کانال غربیكد فايل : 1693
قيمت : 2,910,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/23
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 130متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 130متری شاخه اصلیكد فايل : 1692
قيمت : 4,680,000,000 تومان
قيمت متري : 36,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/23
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكفروش واحد 146 متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 146 متری در قریشی شمالیكد فايل : 1691
قيمت : 3,504,000,000 تومان
قيمت متري : 24,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/20
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 144 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 144 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1690
قيمت : 4,752,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 144 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/20
آدرس : فلکه اول
خريد ملكفروش واحد 144 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 144 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1689
قيمت : 4,320,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 144 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/20
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 139 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 139 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1688
قيمت : 4,309,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 139 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/20
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 117 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 117 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1687
قيمت : 3,510,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 117 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/20
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 122 متری در بلوار امام رضاجزئيات بيشتر
فروش واحد 122 متری در بلوار امام رضاكد فايل : 1686
قيمت : 3,782,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 122 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/20
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكفروش واحد 83 متری در خیابان ازادیجزئيات بيشتر
فروش واحد 83 متری در خیابان ازادیكد فايل : 1685
قيمت : 2,324,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 83 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/20
آدرس : خیابان ازادی
خريد ملكفروش واحد 99 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 99 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1684
قيمت : 2,772,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 99 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/19
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكخرید واحد 135 متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
خرید واحد 135 متری در قریشی شمالیكد فايل : 1683
قيمت : 3,240,000,000 تومان
قيمت متري : 24,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/19
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 73 متری در خیابان ازادیجزئيات بيشتر
فروش واحد 73 متری در خیابان ازادیكد فايل : 1682
قيمت : 2,100,005,600 تومان
قيمت متري : 28,767,200 تومان
متراژ : 73 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/19
آدرس : خیابان ازادی
خريد ملكفروش 108 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش 108 متری در کانال غربیكد فايل : 1681
قيمت : 3,240,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/19
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 145 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 145 متری شاخه اصلیكد فايل : 1680
قيمت : 3,915,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/18
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكخرید واحد 125 متری در بلوار بهارانجزئيات بيشتر
خرید واحد 125 متری در بلوار بهارانكد فايل : 1679
قيمت : 3,750,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/18
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 83 متری در خیابان ازادیجزئيات بيشتر
فروش واحد 83 متری در خیابان ازادیكد فايل : 1678
قيمت : 2,656,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 83 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/18
آدرس : خیابان ازادی
خريد ملكفروش واحد 96 متری در خیابان ازادیجزئيات بيشتر
فروش واحد 96 متری در خیابان ازادیكد فايل : 1677
قيمت : 3,072,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 96 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : خیابان ازادی
خريد ملكفروش واحد 97 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 97 متری شاخه اصلیكد فايل : 1676
قيمت : 3,395,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملكفروش واحد 133 متری کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 133 متری کانال غربیكد فايل : 1675
قيمت : 3,990,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 133 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 143 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 143 متری شاخه اصلیكد فايل : 1674
قيمت : 4,599,881,000 تومان
قيمت متري : 32,167,000 تومان
متراژ : 143 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 140 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 140 متری در شاخهكد فايل : 1673
قيمت : 3,920,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : فلکه اول
خريد ملكخرید واحد 138 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
خرید واحد 138 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1672
قيمت : 3,864,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : فلکه اول
خريد ملكفروش واحد 105 متری شاخه اصلی شهداجزئيات بيشتر
فروش واحد 105 متری شاخه اصلی شهداكد فايل : 1671
قيمت : 2,835,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 126 متری در بلوار امام رضاجزئيات بيشتر
فروش واحد 126 متری در بلوار امام رضاكد فايل : 1670
قيمت : 2,772,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 126 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكفروش واحد 82 متری در تندرستیجزئيات بيشتر
فروش واحد 82 متری در تندرستیكد فايل : 1669
قيمت : 2,050,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 82 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملكفروش واحد124 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد124 متری در کانال غربیكد فايل : 1668
قيمت : 3,348,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 124 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/17
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 84 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 84 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1667
قيمت : 1,932,000,000 تومان
قيمت متري : 23,000,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/16
آدرس : خیابان ازادی
خريد ملكفروش واحد 62 متری شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 62 متری شاخهكد فايل : 1666
قيمت : 1,209,000,000 تومان
قيمت متري : 19,500,000 تومان
متراژ : 62 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/16
آدرس : کوچه 14 غربی
خريد ملكفروش واحد 150 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1665
قيمت : 4,800,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/16
آدرس : فلکه اول
خريد ملكفروش واحد 78 متری در تندرستیجزئيات بيشتر
فروش واحد 78 متری در تندرستیكد فايل : 1664
قيمت : 1,521,000,000 تومان
قيمت متري : 19,500,000 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/16
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملكفروش واحد 80متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 80متری در قریشیكد فايل : 1663
قيمت : 2,320,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/16
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 80 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 80 متری در قریشیكد فايل : 1662
قيمت : 2,400,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/16
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 180 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 180 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1661
قيمت : 4,500,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/16
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 95 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 95 متری در شاخهكد فايل : 1660
قيمت : 266,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/15
آدرس : بین خیابان سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 105 متری دهکده شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 105 متری دهکده شمالیكد فايل : 1659
قيمت : 2,940,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/15
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش واحد 115 متری در دهکده شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 115 متری در دهکده شمالیكد فايل : 1658
قيمت : 3,335,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/15
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش واحد 150متری شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 150متری شاخهكد فايل : 1657
قيمت : 3,900,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/15
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملكفروش واحد 90 متری در دهکده شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 90 متری در دهکده شمالیكد فايل : 1656
قيمت : 2,160,000,000 تومان
قيمت متري : 24,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/15
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكخرید واحد 130 متری در دهکده شمالیجزئيات بيشتر
خرید واحد 130 متری در دهکده شمالیكد فايل : 1655
قيمت : 3,900,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/15
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش واحد 110متری در دهکدهجزئيات بيشتر
فروش واحد 110متری در دهکدهكد فايل : 1654
قيمت : 3,300,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/13
آدرس : خیابان دهکده
خريد ملكفروش واحد 173 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 173 متری در قریشیكد فايل : 1653
قيمت : 5,536,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 173 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/13
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش واحد 88 متری در قریشی شمالی وام دارجزئيات بيشتر
فروش واحد 88 متری در قریشی شمالی وام داركد فايل : 1652
قيمت : 1,742,400,000 تومان
قيمت متري : 19,800,000 تومان
متراژ : 88 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/13
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 110 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 110 متری در کانال غربیكد فايل : 1651
قيمت : 3,190,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/13
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 115 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 115 متری در قریشیكد فايل : 1650
قيمت : 2,472,500,000 تومان
قيمت متري : 21,500,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/13
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 123 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 123 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1649
قيمت : 3,690,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 123 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/13
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد122 در حال ساختجزئيات بيشتر
فروش واحد122 در حال ساختكد فايل : 1648
قيمت : 3,904,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 122 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/12
آدرس : خیابان 44
خريد ملكفروش واحد 82متری در بلوار قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 82متری در بلوار قریشیكد فايل : 1647
قيمت : 1,640,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 82 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/12
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 68 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 68 متری در شاخهكد فايل : 1646
قيمت : 2,108,000,000 تومان
قيمت متري : 31,000,000 تومان
متراژ : 68 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/12
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 79 متری در قریشی وام دارجزئيات بيشتر
فروش واحد 79 متری در قریشی وام داركد فايل : 1645
قيمت : 2,212,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 79 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/12
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 95 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 95 متری شاخه اصلیكد فايل : 1644
قيمت : 266,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/11
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 120 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 120 متری شاخه اصلیكد فايل : 1643
قيمت : 5,400,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/11
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكفروش واحد 147 متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 147 متری در قریشی شمالیكد فايل : 1642
قيمت : 5,145,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/11
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 147 متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 147 متری در قریشی شمالیكد فايل : 1641
قيمت : 5,145,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/10
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد 180 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 180 متری شاخه اصلیكد فايل : 1640
قيمت : 5,400,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/10
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
رهن و اجارهرهن ویلایی در دهکدهجزئيات بيشتر
رهن ویلایی در دهکدهكد فايل : 1639
وديعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 500,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/10
آدرس : شهرک دهکده
خريد ملكفروش واحد 84 متری در بلوار تندرستیجزئيات بيشتر
فروش واحد 84 متری در بلوار تندرستیكد فايل : 1638
قيمت : 1,848,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملكفروش واحد 105 متری قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 105 متری قریشیكد فايل : 1637
قيمت : 2,730,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : خیابان ارغوان
خريد ملكفروش واحد 106 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 106 متری در شاخهكد فايل : 1636
قيمت : 3,180,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : بین دوم و کانال
خريد ملكفروش واحد 90 متری در دهکده شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 90 متری در دهکده شمالیكد فايل : 1635
قيمت : 2,655,000,000 تومان
قيمت متري : 29,500,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش دهکده 115 متری دهکده شمالیجزئيات بيشتر
فروش دهکده 115 متری دهکده شمالیكد فايل : 1634
قيمت : 3,450,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : دهکده شمالی
خريد ملكفروش واحد 140 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 140 متری در شاخهكد فايل : 1633
قيمت : 3,290,000,000 تومان
قيمت متري : 23,500,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 150 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری شاخه اصلیكد فايل : 1632
قيمت : 4,050,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/09
آدرس : فلکه دوم
خريد ملكفروش واحد 115متری در فضا سبزجزئيات بيشتر
فروش واحد 115متری در فضا سبزكد فايل : 1631
قيمت : 3,105,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/04
آدرس : خیابان فضا سبز
خريد ملكفروش واحد 125 متری بین کانال و سومجزئيات بيشتر
فروش واحد 125 متری بین کانال و سومكد فايل : 1630
قيمت : 4,375,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/04
آدرس : بین کانال و سوم
خريد ملكفروش واحد 225 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 225 متری در شاخهكد فايل : 1629
قيمت : 6,750,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 225 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/03
آدرس : بین دوم و سوم
خريد ملكفروش واحد 123 متری در کانالجزئيات بيشتر
فروش واحد 123 متری در کانالكد فايل : 1628
قيمت : 3,075,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 123 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/03
آدرس : کانال شرقی
خريد ملكفروش واحد 133متری در قریشی جنوبیجزئيات بيشتر
فروش واحد 133متری در قریشی جنوبیكد فايل : 1627
قيمت : 2,394,000,000 تومان
قيمت متري : 18,000,000 تومان
متراژ : 133 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/03
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملكفروش واحد 110 متری در قریشی جنوبیجزئيات بيشتر
فروش واحد 110 متری در قریشی جنوبیكد فايل : 1626
قيمت : 2,200,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/03
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملكفروش واحد 97 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 97 متری در قریشیكد فايل : 1625
قيمت : 1,891,500,000 تومان
قيمت متري : 19,500,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/03
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملكفروش واحد139 متری دربلوار امام رضاجزئيات بيشتر
فروش واحد139 متری دربلوار امام رضاكد فايل : 1624
قيمت : 3,753,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 139 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/03
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكفروش واحد 146 متری بلوار امام رضاجزئيات بيشتر
فروش واحد 146 متری بلوار امام رضاكد فايل : 1623
قيمت : 3,942,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/02
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكفروش واحد 117 متری در بلوار امام رضاجزئيات بيشتر
فروش واحد 117 متری در بلوار امام رضاكد فايل : 1622
قيمت : 3,159,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 117 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/02
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملكفروش واحد 146 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 146 متری در شاخهكد فايل : 1621
قيمت : 3,650,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/02
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 106 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 106 متری در شاخهكد فايل : 1620
قيمت : 3,180,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/02
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 146 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 146 متری در شاخهكد فايل : 1619
قيمت : 4,672,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/02
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 107 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد 107 متریكد فايل : 1618
قيمت : 4,280,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 107 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/01
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 98 متری در کانالجزئيات بيشتر
فروش واحد 98 متری در کانالكد فايل : 1617
قيمت : 2,744,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 98 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/01
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 135 متری نوسازجزئيات بيشتر
فروش واحد 135 متری نوسازكد فايل : 1616
قيمت : 2,970,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/01
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 166 متری در خیابان ازادگانجزئيات بيشتر
فروش واحد 166 متری در خیابان ازادگانكد فايل : 1615
قيمت : 4,150,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 166 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/01
آدرس : خیابان ازادگان
خريد ملكفروش واحد فول امکانات 225 مترجزئيات بيشتر
فروش واحد فول امکانات 225 متركد فايل : 1614
قيمت : 9,000,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 225 متر
تاريخ ثبت : 1401/11/01
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 136 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 136 متری در شاخهكد فايل : 1613
قيمت : 3,808,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 136 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/29
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 117 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 117 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1612
قيمت : 3,744,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 117 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/29
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد82 متری در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد82 متری در شاخه اصلیكد فايل : 1611
قيمت : 1,558,000,000 تومان
قيمت متري : 19,000,000 تومان
متراژ : 82 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/29
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد 100 متری در قریشیجزئيات بيشتر
فروش واحد 100 متری در قریشیكد فايل : 1610
قيمت : 2,500,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/28
آدرس : ازادگان
خريد ملكفروش واحد 80 متری در مجتمعجزئيات بيشتر
فروش واحد 80 متری در مجتمعكد فايل : 1608
قيمت : 1,360,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/28
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 135 متری در شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 135 متری در شاخهكد فايل : 1607
قيمت : 3,105,000,000 تومان
قيمت متري : 23,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/28
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 96 متری در فلکه پنجمجزئيات بيشتر
فروش واحد 96 متری در فلکه پنجمكد فايل : 1606
قيمت : 1,584,000,000 تومان
قيمت متري : 16,500,000 تومان
متراژ : 96 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/27
آدرس : فلکه پنجم
خريد ملكفروش واحد 138 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 138 متری شاخه اصلیكد فايل : 1605
قيمت : 3,243,000,000 تومان
قيمت متري : 23,500,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/27
آدرس : فلکه سوم
خريد ملكفروش واحد در کانال 125 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد در کانال 125 متریكد فايل : 1604
قيمت : 3,562,500,000 تومان
قيمت متري : 28,500,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/27
آدرس : کوچه کالسکه
خريد ملكفروش واحد نوساز در کانال غربی 108 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد نوساز در کانال غربی 108 متریكد فايل : 1603
قيمت : 3,132,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/27
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد نوساز در قریشی جنوبی 95 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد نوساز در قریشی جنوبی 95 متریكد فايل : 1602
قيمت : 1,852,500,000 تومان
قيمت متري : 19,500,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/27
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملكفروش واحد کلید نخورده140متری در قریشی شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد کلید نخورده140متری در قریشی شمالیكد فايل : 1601
قيمت : 3,920,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/27
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحد کلید نخورده فلکه اولجزئيات بيشتر
فروش واحد کلید نخورده فلکه اولكد فايل : 1600
قيمت : 4,060,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/26
آدرس : فلکه اول
خريد ملكفروش واحد 71 متری در کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 71 متری در کانال غربیكد فايل : 1599
قيمت : 1,846,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 71 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/26
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد در شاخه فلکه پنجم 90 متریجزئيات بيشتر
فروش واحد در شاخه فلکه پنجم 90 متریكد فايل : 1598
قيمت : 1,755,000,000 تومان
قيمت متري : 19,500,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/26
آدرس : فلکه پنجم
خريد ملكفروش واحد95 متری درشاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد95 متری درشاخه اصلیكد فايل : 1597
قيمت : 2,565,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/26
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد در شاخه اصلی102 متری وام دارجزئيات بيشتر
فروش واحد در شاخه اصلی102 متری وام داركد فايل : 1596
قيمت : 3,264,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/26
آدرس : بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكفروش واحد 82متری در فلکه پنجمجزئيات بيشتر
فروش واحد 82متری در فلکه پنجمكد فايل : 1595
قيمت : 1,230,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 82 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/26
آدرس : فلکه پنجم
خريد ملكفروش واحد 150 متری شاخهجزئيات بيشتر
فروش واحد 150 متری شاخهكد فايل : 1594
قيمت : 5,550,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/25
آدرس : خیابان 31
رهن و اجارهپیش فروش واحد 104 متری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
پیش فروش واحد 104 متری شاخه اصلیكد فايل : 1592
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 104 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/25
آدرس : بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكفروش واحد 64 متری قریشی شمالیجزئيات بيشتر
فروش واحد 64 متری قریشی شمالیكد فايل : 1591
قيمت : 1,250,000,000 تومان
قيمت متري : 19,531,250 تومان
متراژ : 64 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/25
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش واحدهای برج سه راه دهکدهجزئيات بيشتر
فروش واحدهای برج سه راه دهکدهكد فايل : 1590
قيمت : 5,980,000,000 تومان
قيمت متري : 46,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/25
آدرس : چهار راه دهکده
خريد ملكفروش واحد 72 متری 2خواب در شاخه اصلیجزئيات بيشتر
فروش واحد 72 متری 2خواب در شاخه اصلیكد فايل : 1589
قيمت : 1,750,003,200 تومان
قيمت متري : 24,305,600 تومان
متراژ : 72 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/25
آدرس : خیابان13 غربی
خريد ملكپیش فروش واحد 114 متری در شاخه اصلی سندیجزئيات بيشتر
پیش فروش واحد 114 متری در شاخه اصلی سندیكد فايل : 1588
قيمت : 4,560,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 114 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/24
آدرس : خیابان 42
خريد ملكفروش واحد 145متری قریشی جنوبی 3 خوابجزئيات بيشتر
فروش واحد 145متری قریشی جنوبی 3 خوابكد فايل : 1587
قيمت : 2,755,000,000 تومان
قيمت متري : 19,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/24
آدرس : قریشی جوبی
خريد ملكفروش واحد 105 متری کانال غربیجزئيات بيشتر
فروش واحد 105 متری کانال غربیكد فايل : 1586
قيمت : 2,047,500,000 تومان
قيمت متري : 19,500,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/24
آدرس : کانال غربی
خريد ملكفروش واحد 128 متری قریشی شمالی 2 خوابجزئيات بيشتر
فروش واحد 128 متری قریشی شمالی 2 خوابكد فايل : 1585
قيمت : 3,520,000,000 تومان
قيمت متري : 2,500,000 تومان
متراژ : 128 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/24
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكفروش باغ ویلا قولنامه ایی فردیس120 متریجزئيات بيشتر
فروش باغ ویلا قولنامه ایی فردیس120 متریكد فايل : 1584
قيمت : 12,000,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/24
آدرس : فرامرزیه
خريد ملكفروش اپارتمان149متری شاخهجزئيات بيشتر
فروش اپارتمان149متری شاخهكد فايل : 1583
قيمت : 5,215,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 149 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/22
آدرس : خیابان14
خريد ملك85 متر قولنامه ای فول امکانات شاخه اصلیجزئيات بيشتر
85 متر قولنامه ای فول امکانات شاخه اصلیكد فايل : 1582
قيمت : 1,487,500,000 تومان
قيمت متري : 17,500,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/21
آدرس : خیابان 26 جدید
خريد ملك148 متر مسکونی نوساز لوکسجزئيات بيشتر
148 متر مسکونی نوساز لوکسكد فايل : 1581
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 148 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/18
آدرس : خیابان داوری
خريد ملك80 متر فول امکانات دریانیهجزئيات بيشتر
80 متر فول امکانات دریانیهكد فايل : 1580
قيمت : 2,160,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/17
آدرس : بلوار دریانیه خیابان المهدی
خريد ملك155 متر فول امکانات خوش ساختجزئيات بيشتر
155 متر فول امکانات خوش ساختكد فايل : 1579
قيمت : 5,425,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 155 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/17
آدرس : بلوار تندرستی
رهن و اجاره110 متر رهن نوساز در فردیسجزئيات بيشتر
110 متر رهن نوساز در فردیسكد فايل : 1578
وديعه : 470,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/15
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملك170 متر نوساز شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
170 متر نوساز شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1577
قيمت : 6,290,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 170 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/14
آدرس : خیابان 31
خريد ملك125 متر آسانسور دار قریشیجزئيات بيشتر
125 متر آسانسور دار قریشیكد فايل : 1576
قيمت : 2,100,000,000 تومان
قيمت متري : 16,800,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/13
آدرس : قریشی جنوبی خیابان بوستان
خريد ملك118 متر نوساز نورگیرجزئيات بيشتر
118 متر نوساز نورگیركد فايل : 1575
قيمت : 3,068,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 118 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/13
آدرس : خیابان 51 جدید
خريد ملك150 متر مسکونی نوساز شاخه اصلیجزئيات بيشتر
150 متر مسکونی نوساز شاخه اصلیكد فايل : 1574
قيمت : 4,500,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/12
آدرس : خیابان 14 جدید
رهن و اجاره109 متر نوساز رهن کامل قریشیجزئيات بيشتر
109 متر نوساز رهن کامل قریشیكد فايل : 1573
وديعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 109 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/07
آدرس : کانال غربی خیابان بنفشه
خريد ملك80 متر فول امکانات نوساز قریشیجزئيات بيشتر
80 متر فول امکانات نوساز قریشیكد فايل : 1572
قيمت : 2,160,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/06
آدرس : کوچه بهار 1
خريد ملك95 متر نوساز شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
95 متر نوساز شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1571
قيمت : 2,660,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/05
آدرس : خیابان 13 شرقی سابق
خريد ملك130 متر خوش نقشه فول امکاناتجزئيات بيشتر
130 متر خوش نقشه فول امکاناتكد فايل : 1570
قيمت : 3,250,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/05
آدرس : خیابان دهکده خیابان خیام
خريد ملك140 متر برج باغ بسیار زیباجزئيات بيشتر
140 متر برج باغ بسیار زیباكد فايل : 1569
قيمت : 4,200,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/05
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملك80 متر شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
80 متر شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1568
قيمت : 1,432,000,000 تومان
قيمت متري : 17,900,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/04
آدرس : خیابان 41 جدید 15 شرقی سابق
خريد ملك87 متر نوساز بلوار تندرستیجزئيات بيشتر
87 متر نوساز بلوار تندرستیكد فايل : 1567
قيمت : 1,914,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 87 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/03
آدرس : خیابان ارغوان
خريد ملك84 متر نوساز دید ابدیجزئيات بيشتر
84 متر نوساز دید ابدیكد فايل : 1566
قيمت : 1,848,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/03
آدرس : خیابان ارغوان
خريد ملك145 متر نوساز شاخه اصلیجزئيات بيشتر
145 متر نوساز شاخه اصلیكد فايل : 1565
قيمت : 4,350,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/03
آدرس : خیابان دهم شرقی
خريد ملك142 متر کلید نخورده نوساز شاخه اصلیجزئيات بيشتر
142 متر کلید نخورده نوساز شاخه اصلیكد فايل : 1564
قيمت : 4,118,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 142 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/01
آدرس : 6 غربی قدیم
خريد ملك76 متر دو خوابه فردیسجزئيات بيشتر
76 متر دو خوابه فردیسكد فايل : 1563
قيمت : 1,300,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 76 متر
تاريخ ثبت : 1401/10/01
آدرس : خیابان 64 جدید
خريد ملك110 متر کلید نخورده خوش نقشهجزئيات بيشتر
110 متر کلید نخورده خوش نقشهكد فايل : 1562
قيمت : 2,805,000,000 تومان
قيمت متري : 25,500,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/29
آدرس : 16 شرقی
خريد ملك95 متر نوساز کلید نخورده شاخه اصلیجزئيات بيشتر
95 متر نوساز کلید نخورده شاخه اصلیكد فايل : 1561
قيمت : 2,660,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/29
آدرس : 26 جدید
خريد ملك120 متر مسکونی کلید نخوردهجزئيات بيشتر
120 متر مسکونی کلید نخوردهكد فايل : 1560
قيمت : 3,600,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/28
آدرس : خیابان 35 جدید
رهن و اجاره80 متر مسکونی نوساز رهن کاملجزئيات بيشتر
80 متر مسکونی نوساز رهن کاملكد فايل : 1559
وديعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/27
آدرس : مابین فلکه 4 و 5 خیابان 19 شرقی
رهن و اجاره131 متر رهن و اجاره در فردیسجزئيات بيشتر
131 متر رهن و اجاره در فردیسكد فايل : 1558
وديعه : 650,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 131 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/27
آدرس : مابین کانال و فلکه سوم
خريد ملك119 متر نوساز خیابان دهکدهجزئيات بيشتر
119 متر نوساز خیابان دهکدهكد فايل : 1557
قيمت : 3,332,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 119 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/26
آدرس : خیابان دهکده
خريد ملك116 متر نوساز شاخه اصلیجزئيات بيشتر
116 متر نوساز شاخه اصلیكد فايل : 1556
قيمت : 3,422,000,000 تومان
قيمت متري : 29,500,000 تومان
متراژ : 116 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/23
آدرس : خیابان 14 شرقی
خريد ملك138 متر کلید نحورده خوش نقشهجزئيات بيشتر
138 متر کلید نحورده خوش نقشهكد فايل : 1555
قيمت : 3,588,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/23
آدرس : 13 شرقی بعد از پیچ
خريد ملك120 متر کلید نخورده شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
120 متر کلید نخورده شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1554
قيمت : 3,120,000,000 تومان
قيمت متري : 26,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/21
آدرس : خیابان 8 غربی
خريد ملك109 متر مسکونی کلید نخوردهجزئيات بيشتر
109 متر مسکونی کلید نخوردهكد فايل : 1553
قيمت : 2,943,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 109 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/21
آدرس : خیابان 18 غربی
خريد ملك60 متر طبقه دوم شاخه اصلیجزئيات بيشتر
60 متر طبقه دوم شاخه اصلیكد فايل : 1552
قيمت : 960,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/21
آدرس : کوچه 30 شرقی
رهن و اجاره87 متر رهن و اجاره نوسازجزئيات بيشتر
87 متر رهن و اجاره نوسازكد فايل : 1551
وديعه : 270,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
متراژ : 87 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/20
آدرس : بلوار تندرستی روبروی هایپرمی
خريد ملك260 متر مغازه بر بلوار فضای سبزجزئيات بيشتر
260 متر مغازه بر بلوار فضای سبزكد فايل : 1550
قيمت : 32,200,000,000 تومان
قيمت متري : 70,000,000 تومان
متراژ : 260 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/20
آدرس : بر بلوار امام رضا
خريد ملك130 متر مسکونی کلید نخورده زیر قیمتجزئيات بيشتر
130 متر مسکونی کلید نخورده زیر قیمتكد فايل : 1549
قيمت : 2,600,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/20
آدرس : قریشی جنوبی خیابان شقایق
خريد ملك170 متر پیش فروش غرق نورجزئيات بيشتر
170 متر پیش فروش غرق نوركد فايل : 1548
قيمت : 5,610,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 170 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/20
آدرس : بلوار امام رضا
خريد ملك135 متر نوساز زیر قیمتجزئيات بيشتر
135 متر نوساز زیر قیمتكد فايل : 1547
قيمت : 2,700,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/20
آدرس : مابین فلکه چهارم و پنجم
رهن و اجارهویلا استخردار اجاره ای دهکده خانهجزئيات بيشتر
ویلا استخردار اجاره ای دهکده خانهكد فايل : 1546
وديعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 30,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/19
آدرس : دهکده خانه
خريد ملك95 متر فول امکانات در فردیسجزئيات بيشتر
95 متر فول امکانات در فردیسكد فايل : 1545
قيمت : 2,660,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/19
آدرس : سمت شرقی
خريد ملكواحد 141 متر مسکونی بسیار شیکجزئيات بيشتر
واحد 141 متر مسکونی بسیار شیکكد فايل : 1544
قيمت : 3,525,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 141 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/19
آدرس : خیابان فضای سبز خیابان مدرسی
خريد ملك150 متر کلید نخورده غرق نورجزئيات بيشتر
150 متر کلید نخورده غرق نوركد فايل : 1543
قيمت : 3,300,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/16
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك178 متر کلید نخوردهجزئيات بيشتر
178 متر کلید نخوردهكد فايل : 1542
قيمت : 4,450,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 178 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/16
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملك84 متر نوساز کلید نخوردهجزئيات بيشتر
84 متر نوساز کلید نخوردهكد فايل : 1541
قيمت : 2,520,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/16
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
خريد ملك136 متر 3 نبش فول امکاناتجزئيات بيشتر
136 متر 3 نبش فول امکاناتكد فايل : 1540
قيمت : 3,808,000,000 تومان
قيمت متري : 28,000,000 تومان
متراژ : 136 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/13
آدرس : مابین فلکه چهارم و فلکه پنجم سمت شرقی
خريد ملك146 متر فول با تراس قابل چیدمانجزئيات بيشتر
146 متر فول با تراس قابل چیدمانكد فايل : 1539
قيمت : 3,650,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/13
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم طرف شرقی
خريد ملك138 متر کلید نخورده نورگیرجزئيات بيشتر
138 متر کلید نخورده نورگیركد فايل : 1538
قيمت : 3,726,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/03
آدرس : مابین فلکه سوم و فلکه چهارم سمت شرقی
خريد ملك111 متر فول امکانات شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
111 متر فول امکانات شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1537
قيمت : 2,553,000,000 تومان
قيمت متري : 23,000,000 تومان
متراژ : 111 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/02
آدرس : مابین فلکه چهارم و فلکه پنجم سمت شرقی
خريد ملك178متر تک واحدی یا 2 تراسجزئيات بيشتر
178متر تک واحدی یا 2 تراسكد فايل : 1536
قيمت : 4,450,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 178 متر
تاريخ ثبت : 1401/09/01
آدرس : فلکه چهارم طرف شرقی
خريد ملك146 متر شمالی رو به نما فلکه سوم فردیسجزئيات بيشتر
146 متر شمالی رو به نما فلکه سوم فردیسكد فايل : 1535
قيمت : 4,672,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/30
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم طرف شرقی
خريد ملك117 متر شمالی رو به نماجزئيات بيشتر
117 متر شمالی رو به نماكد فايل : 1534
قيمت : 3,744,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 117 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/29
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
خريد ملك102 متر کلید نخورده شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
102 متر کلید نخورده شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1533
قيمت : 3,264,000,000 تومان
قيمت متري : 32,000,000 تومان
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/29
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
رهن و اجاره110 متر فول نوساز رهن کاملجزئيات بيشتر
110 متر فول نوساز رهن کاملكد فايل : 1532
وديعه : 380,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/14
آدرس : قریشی شمالی انتهای بیست متری آزادگان
خريد ملك106 متر فول امکانات نوسازجزئيات بيشتر
106 متر فول امکانات نوسازكد فايل : 1531
قيمت : 3,180,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/12
آدرس : مابین کالا و فلکه سوم شرقی
خريد ملك95 متر نوساز خوش ساختجزئيات بيشتر
95 متر نوساز خوش ساختكد فايل : 1530
قيمت : 2,850,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/11
آدرس : مابین کالا و فلکه سوم شرقی
خريد ملك145 متر نوساز نورگیرجزئيات بيشتر
145 متر نوساز نورگیركد فايل : 1529
قيمت : 4,350,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/10
آدرس : مابین کالا و فلکه سوم شرقی
خريد ملكواحد های 110 و 95 متری نوسازجزئيات بيشتر
واحد های 110 و 95 متری نوسازكد فايل : 1528
قيمت : 2,565,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/04
آدرس : مابین فلکه چهارم و فلکه پنجم سمت شرقی
رهن و اجاره82 متر مسکونی بازسازی رهنجزئيات بيشتر
82 متر مسکونی بازسازی رهنكد فايل : 1527
وديعه : 280,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 82 متر
تاريخ ثبت : 1401/08/02
آدرس : بلوار بهاران شرقی ( کانال شرقی ) گلستان 55 کوچه محبان الحسن
رهن و اجاره110 متر رهن کامل در فردیسجزئيات بيشتر
110 متر رهن کامل در فردیسكد فايل : 1526
وديعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/07/30
آدرس : خیابان 7 غربی بعد از فضای سبز
رهن و اجارهاجاره 65 متری فولجزئيات بيشتر
اجاره 65 متری فولكد فايل : m1003
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/07/28
آدرس : بلوار تندرستی خیابان ارغوان
رهن و اجاره135متر اجاره تک واحدیجزئيات بيشتر
135متر اجاره تک واحدیكد فايل : m1002
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1401/07/28
آدرس : شاخه اصلی سمت شرقی
خريد ملك135 متر تک واحدیجزئيات بيشتر
135 متر تک واحدیكد فايل : 1525
قيمت : 2,430,000,000 تومان
قيمت متري : 18,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/07/21
آدرس : خیابان 46
خريد ملكپیش فروش واحد های 85 تا 93 متریجزئيات بيشتر
پیش فروش واحد های 85 تا 93 متریكد فايل : 1524
قيمت : 1,657,500,000 تومان
قيمت متري : 19,500,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1401/07/21
آدرس : بهاران غربی (کانال غربی) رضوانیه
خريد ملك500 متر باغ ویلا ، ملارد ویلاجزئيات بيشتر
500 متر باغ ویلا ، ملارد ویلاكد فايل : 1523
قيمت : 5,000,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/07/19
آدرس : ملارد ویلا
خريد ملك850 متر باغ ویلا لوکس فرنیشجزئيات بيشتر
850 متر باغ ویلا لوکس فرنیشكد فايل : 1522
قيمت : 9,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 850 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/28
آدرس : فرامرزیه
خريد ملكHAWAII homesجزئيات بيشتر
HAWAII homesكد فايل : t1032
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1401/06/26
آدرس : esen tepe
خريد ملك135 متر تک واحدی شاخه اصلیجزئيات بيشتر
135 متر تک واحدی شاخه اصلیكد فايل : 1521
قيمت : 2,600,000,000 تومان
قيمت متري : 19,250,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/23
آدرس : مابین فلکه چهارم و فلکه پنجم سمت شرقی
خريد ملك120 متر مسکونیجزئيات بيشتر
120 متر مسکونیكد فايل : 1520
قيمت : 2,400,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/22
آدرس : 13 شرقی بعد از پیچ
رهن و اجارهمغازه 70 متری اجاره ایجزئيات بيشتر
مغازه 70 متری اجاره ایكد فايل : 1519
وديعه : 800,000,000 تومان
اجاره : 21,000,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/21
آدرس :
خريد ملكپیش فروش ویلا های لوکس در فردیسجزئيات بيشتر
پیش فروش ویلا های لوکس در فردیسكد فايل : 1518
قيمت : 25,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 360 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/15
آدرس : جاده ملارد شهرک سرحد آباد
خريد ملك2050 متر باغ ویلا بهشتیجزئيات بيشتر
2050 متر باغ ویلا بهشتیكد فايل : 1517
قيمت : 7,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/15
آدرس : انتهای کانال غربی (بهاران غربی) خیابان ارمغان
رهن و اجاره۷۸ متر بازسازی شده رهن کاملجزئيات بيشتر
۷۸ متر بازسازی شده رهن کاملكد فايل : 1516
وديعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/07
آدرس : خیابان آزادی
خريد ملك١٥٠ متر ، تک‌واحدی غرق نورجزئيات بيشتر
١٥٠ متر ، تک‌واحدی غرق نوركد فايل : 1515
قيمت : 3,300,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/06
آدرس : سمت شرقی
خريد ملك66 متر فقط 950 میلیون تومانجزئيات بيشتر
66 متر فقط 950 میلیون تومانكد فايل : 1514
قيمت : 950,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 66 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/06
آدرس : خیابان داوری خیابان سعدی
خريد ملك۱۲۰ متر نوساز تک واحدیجزئيات بيشتر
۱۲۰ متر نوساز تک واحدیكد فايل : 1513
قيمت : 2,520,000,000 تومان
قيمت متري : 21,000,000 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/03
آدرس :
رهن و اجاره70متر رهن کامل شاخه اصلیجزئيات بيشتر
70متر رهن کامل شاخه اصلیكد فايل : 1512
وديعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1401/06/02
آدرس : خیابان نهم غربی سابق
خريد ملك150 متر فول امکانات هوشمندجزئيات بيشتر
150 متر فول امکانات هوشمندكد فايل : 1511
قيمت : 3,750,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/31
آدرس : کانال غربی
خريد ملكباغ ویلا ساحلی تنکابنجزئيات بيشتر
باغ ویلا ساحلی تنکابنكد فايل : 1510
قيمت : 45,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 250 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/31
آدرس : جاده شهسوار به رامسر پلاک یک دریا
خريد ملك1050 متر باغ ویلا استخر دار شهریارجزئيات بيشتر
1050 متر باغ ویلا استخر دار شهریاركد فايل : 1509
قيمت : 4,410,000,000 تومان
قيمت متري : 4,200,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/30
آدرس : یوسف آباد صیفری
خريد ملك79 متر فول باز سازی شدهجزئيات بيشتر
79 متر فول باز سازی شدهكد فايل : 1508
قيمت : 884,800,000 تومان
قيمت متري : 11,200,000 تومان
متراژ : 79 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/30
آدرس : بهاران 5
خريد ملك76 متر دو خواب باز سازی شدهجزئيات بيشتر
76 متر دو خواب باز سازی شدهكد فايل : 1507
قيمت : 1,200,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 76 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/29
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك161 متر فول امکاناتجزئيات بيشتر
161 متر فول امکاناتكد فايل : 1506
قيمت : 3,542,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 161 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/29
آدرس : خیابان ۴ غربی بعد از فضای سبز
رهن و اجاره60 متر رهن و اجارهجزئيات بيشتر
60 متر رهن و اجارهكد فايل : 1505
وديعه : 190,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 60 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/22
آدرس : رضوانیه خیابان کاج
خريد ملك150 متر فول مناسب سرمایه گذاریجزئيات بيشتر
150 متر فول مناسب سرمایه گذاریكد فايل : 1504
قيمت : 2,775,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/20
آدرس : خیابان شقایق
خريد ملك93 متر نوساز پر نورجزئيات بيشتر
93 متر نوساز پر نوركد فايل : 1503
قيمت : 2,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 93 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/19
آدرس : خیابان بهار 3
خريد ملك91 متر فول امکانات شاخه اصلیجزئيات بيشتر
91 متر فول امکانات شاخه اصلیكد فايل : 1502
قيمت : 1,800,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 91 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/18
آدرس : 12 شرقی
خريد ملك170 متر ویلا در انزلیجزئيات بيشتر
170 متر ویلا در انزلیكد فايل : 1501
قيمت : 3,200,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 120 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/15
آدرس : انزلی ، حسن رود
رهن و اجاره100 متر زیرزمین تجاری رهن و اجارهجزئيات بيشتر
100 متر زیرزمین تجاری رهن و اجارهكد فايل : 1500
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/15
آدرس : خیابان 20 جدید
رهن و اجارهخانه ویلایی 570 متری اجاره ایجزئيات بيشتر
خانه ویلایی 570 متری اجاره ایكد فايل : 1499
وديعه : 500,000,000 تومان
اجاره : 15,000,000 تومان
متراژ : 250 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/11
آدرس : شاخه اصلی
خريد ملك106 متر فول امکاناتجزئيات بيشتر
106 متر فول امکاناتكد فايل : 1498
قيمت : 2,120,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/11
آدرس : خیابان بهار
خريد ملك118 متر فول امکاناتجزئيات بيشتر
118 متر فول امکاناتكد فايل : 1497
قيمت : 1,880,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 118 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/09
آدرس : کانال غربی نرسیده به چهار راه قریشی
خريد ملك166 متر در ونکجزئيات بيشتر
166 متر در ونکكد فايل : 1496
قيمت : 10,200,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 166 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/08
آدرس : خیابان شیراز جنوبی
رهن و اجاره157 متر فول امکانات رهن کاملجزئيات بيشتر
157 متر فول امکانات رهن کاملكد فايل : 1495
وديعه : 700,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 157 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/08
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك150 متر تک واحدی شاخه اصلیجزئيات بيشتر
150 متر تک واحدی شاخه اصلیكد فايل : 1494
قيمت : 3,150,000,000 تومان
قيمت متري : 21,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/08
آدرس : مابین فلکه اول و دوم
رهن و اجاره65 متر فول امکانات رهن و اجارهجزئيات بيشتر
65 متر فول امکانات رهن و اجارهكد فايل : 1493
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 900,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/08
آدرس : روبروی هایپر می
خريد ملك1050 متر باغ ویلاجزئيات بيشتر
1050 متر باغ ویلاكد فايل : 1492
قيمت : 5,040,000,000 تومان
قيمت متري : 4,800,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/06
آدرس : یوسف آباد صفیری
خريد ملك149 متر آپارتمان فول خوش نقشهجزئيات بيشتر
149 متر آپارتمان فول خوش نقشهكد فايل : 1491
قيمت : 2,831,000,000 تومان
قيمت متري : 19,000,000 تومان
متراژ : 149 متر
تاريخ ثبت : 1401/05/02
آدرس : خیابان آذر غربی
خريد ملكواحد های 102 متری نوسازجزئيات بيشتر
واحد های 102 متری نوسازكد فايل : 1490
قيمت : 2,958,000,000 تومان
قيمت متري : 29,000,000 تومان
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/29
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
خريد ملك94 متر خوش ساخت نوسازجزئيات بيشتر
94 متر خوش ساخت نوسازكد فايل : 1489
قيمت : 2,350,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/29
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
رهن و اجاره210 متر کلید نخورده رهن کاملجزئيات بيشتر
210 متر کلید نخورده رهن کاملكد فايل : 1488
وديعه : 800,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 210 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/27
آدرس : شاخه اصلی
رهن و اجاره65 متر اداری رهن کامل شاخه اصلیجزئيات بيشتر
65 متر اداری رهن کامل شاخه اصلیكد فايل : 1487
وديعه : 250,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/26
آدرس : سراه حافظیه
رهن و اجاره65 متر واحد اداری تجاری شاخه اصلیجزئيات بيشتر
65 متر واحد اداری تجاری شاخه اصلیكد فايل : 1486
وديعه : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/26
آدرس : سراه حافظیه
رهن و اجاره85 متر اداری اجاره ای بر اصلیجزئيات بيشتر
85 متر اداری اجاره ای بر اصلیكد فايل : 1485
وديعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,500,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/25
آدرس : مابین کانال و فلکه سوم
رهن و اجاره45 متر مغازه اجاره ای فردیسجزئيات بيشتر
45 متر مغازه اجاره ای فردیسكد فايل : 1484
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 18,500,000 تومان
متراژ : 45 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/25
آدرس : مابین کانال و فلکه سوم
رهن و اجاره125 متر رهن و اجارهجزئيات بيشتر
125 متر رهن و اجارهكد فايل : 1483
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/23
آدرس : خیابان دهکده خیام غربی
خريد ملكپیش فروش واحد های 90 متریجزئيات بيشتر
پیش فروش واحد های 90 متریكد فايل : 1482
قيمت : 1,710,000,000 تومان
قيمت متري : 19 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/20
آدرس : بهاران غربی (کانال غربی) رضوانیه
خريد ملك94 متر نوساز هشت واحدیجزئيات بيشتر
94 متر نوساز هشت واحدیكد فايل : 1481
قيمت : 2,162,000,000 تومان
قيمت متري : 23,000,000 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/18
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
رهن و اجاره100 متر 200 رهن کاملجزئيات بيشتر
100 متر 200 رهن کاملكد فايل : 1480
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/16
آدرس :
خريد ملك78 متر قولنامه ای پایانکار دریافتیجزئيات بيشتر
78 متر قولنامه ای پایانکار دریافتیكد فايل : 1479
قيمت : 1,248,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/15
آدرس :
خريد ملك105 متر فول امکانات محمد شهرجزئيات بيشتر
105 متر فول امکانات محمد شهركد فايل : 1478
قيمت : 1,575,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/11
آدرس : محمدشهر
خريد ملك90 متر آپارتمان اداری فول و شیکجزئيات بيشتر
90 متر آپارتمان اداری فول و شیکكد فايل : 1477
قيمت : 2,250,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/09
آدرس : مابین کانال و فلکه سوم
رهن و اجاره135 متر اداری رهن و اجارهجزئيات بيشتر
135 متر اداری رهن و اجارهكد فايل : 1476
وديعه : 450,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/09
آدرس :
خريد ملك115 متر فول امکانات قولنامه ایجزئيات بيشتر
115 متر فول امکانات قولنامه ایكد فايل : 1475
قيمت : 1,300,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/08
آدرس : خیابان پیک ، رو بروی بلوار منظریه
خريد ملك180 متر آپارتمان فول مرکز شهرجزئيات بيشتر
180 متر آپارتمان فول مرکز شهركد فايل : 1474
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/08
آدرس :
خريد ملك480 متر باغ ویلا لوکسجزئيات بيشتر
480 متر باغ ویلا لوکسكد فايل : 1473
قيمت : 5,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/07
آدرس : اول قعله فرامرزیه
خريد ملكیک واحد لوکس در ترکیه Çıplaklıجزئيات بيشتر
یک واحد لوکس در ترکیه Çıplaklıكد فايل : t1030
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/05
آدرس : استانبول Çıplaklı
رهن و اجاره132 متر رهن واجاره تک واحدیجزئيات بيشتر
132 متر رهن واجاره تک واحدیكد فايل : 1472-2
وديعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
متراژ : 132 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/04
آدرس :
خريد ملك132 متر تک واحدی دوکله نورجزئيات بيشتر
132 متر تک واحدی دوکله نوركد فايل : 1472
قيمت : 2,900,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 132 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/04
آدرس :
خريد ملك133 و 167 متری نوسازجزئيات بيشتر
133 و 167 متری نوسازكد فايل : 1471
قيمت : 4,655,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 133 متر
تاريخ ثبت : 1401/04/01
آدرس : خیابان 15 شرقی
خريد ملك69 متر فقط 950 میلیونجزئيات بيشتر
69 متر فقط 950 میلیونكد فايل : 1470
قيمت : 950,000,000 تومان
قيمت متري : 13,768,000 تومان
متراژ : 69 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/29
آدرس : پاکسان غربی (خیابان 73)
رهن و اجارهآپارتمان 100 متری اجاره ایجزئيات بيشتر
آپارتمان 100 متری اجاره ایكد فايل : 1469
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,800,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/28
آدرس : شاخه اصلی
رهن و اجاره140 متر رهن و اجاره فول امکاناتجزئيات بيشتر
140 متر رهن و اجاره فول امکاناتكد فايل : 1468
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/28
آدرس : مابین کانال و فلکه دوم
رهن و اجاره150 متر رهن و اجاره تک واحدیجزئيات بيشتر
150 متر رهن و اجاره تک واحدیكد فايل : 1467
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/28
آدرس :
خريد ملك150 متر آپارتمان مسکونی فردیسجزئيات بيشتر
150 متر آپارتمان مسکونی فردیسكد فايل : 1466
قيمت : 3,675,000,000 تومان
قيمت متري : 24,500,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/24
آدرس : شاخه اصلی
رهن و اجاره102 متر رهن در فردیسجزئيات بيشتر
102 متر رهن در فردیسكد فايل : 1465
وديعه : 230,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 102 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/24
آدرس : بلوار بیات
رهن و اجاره100 متر رهن و اجاره در فردیسجزئيات بيشتر
100 متر رهن و اجاره در فردیسكد فايل : 1464
وديعه : 160,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/24
آدرس : خیابان اهری
رهن و اجاره68 متر رهن کامل فردیسجزئيات بيشتر
68 متر رهن کامل فردیسكد فايل : 1463
وديعه : 180,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 68 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/23
آدرس :
رهن و اجاره75 متر دو خواب اجاره ایجزئيات بيشتر
75 متر دو خواب اجاره ایكد فايل : 1462
وديعه : 155,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/23
آدرس :
رهن و اجاره100 متر آپارتمان مسکونی شاخه اصلیجزئيات بيشتر
100 متر آپارتمان مسکونی شاخه اصلیكد فايل : 1461
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/22
آدرس : خیابان 28 جدید
خريد ملك65 متر شاخه اصلی طبقه سومجزئيات بيشتر
65 متر شاخه اصلی طبقه سومكد فايل : 1460
قيمت : 1,105,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/21
آدرس : خیابان 15 شرقی
خريد ملك137 متر فول امکانات زیر قیمتجزئيات بيشتر
137 متر فول امکانات زیر قیمتكد فايل : 1459
قيمت : 1,781,000,000 تومان
قيمت متري : 13,000,000 تومان
متراژ : 137 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/19
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملك145 متر شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
145 متر شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1458
قيمت : 2,610,000,000 تومان
قيمت متري : 18,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/19
آدرس : مابین فلکه سوم و چهارم
خريد ملك148 متر فول امکانات تهاترجزئيات بيشتر
148 متر فول امکانات تهاتركد فايل : 1456
قيمت : 3,256,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 148 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/10
آدرس : خیابان 16 شرقی
رهن و اجاره155 متر فول امکانات رهن و اجارهجزئيات بيشتر
155 متر فول امکانات رهن و اجارهكد فايل : 1457
وديعه : 290,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
متراژ : 155 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/10
آدرس : بر بلوار قریشی
خريد ملك113 متر فول امکانات قریشیجزئيات بيشتر
113 متر فول امکانات قریشیكد فايل : 1455
قيمت : 1,751,500,000 تومان
قيمت متري : 15,500,000 تومان
متراژ : 113 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/09
آدرس : خیابان خیام شرقی
خريد ملك97متر شاخه اصلیجزئيات بيشتر
97متر شاخه اصلیكد فايل : 1454
قيمت : 1,309,500,000 تومان
قيمت متري : 13,500,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/09
آدرس : خیابان سوم غربی
خريد ملك115 متر قریشیجزئيات بيشتر
115 متر قریشیكد فايل : 1453
قيمت : 1,750,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/07
آدرس :
خريد ملك115متر تک واحدیجزئيات بيشتر
115متر تک واحدیكد فايل : 1452
قيمت : 2,070,000,000 تومان
قيمت متري : 18,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/07
آدرس : خیابان 6 متری
رهن و اجاره74 متر شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
74 متر شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1451
وديعه : 230,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 74 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/05
آدرس : 6 غربی قدیم
خريد ملك98 متر نوسازجزئيات بيشتر
98 متر نوسازكد فايل : 1450
قيمت : 2,646,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 98 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/05
آدرس : خیام غربی
خريد ملك65 متر سند دار در فردیسجزئيات بيشتر
65 متر سند دار در فردیسكد فايل : 1449
قيمت : 950,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/03
آدرس :
خريد ملك117 متر شهرک نازجزئيات بيشتر
117 متر شهرک نازكد فايل : 1448
قيمت : 1,404,000,000 تومان
قيمت متري : 12,000,000 تومان
متراژ : 117 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/03
آدرس : ناز شمالی
خريد ملك150 متر تک واحدی لوکسجزئيات بيشتر
150 متر تک واحدی لوکسكد فايل : 1447
قيمت : 3,000,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/02
آدرس : خیابان ارغوان
خريد ملك161 متر فول امکانات شاخه اصلیجزئيات بيشتر
161 متر فول امکانات شاخه اصلیكد فايل : 1446
قيمت : 2,737,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 161 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/02
آدرس :
خريد ملك65 متر کلید نخورده بلوار تندرستیجزئيات بيشتر
65 متر کلید نخورده بلوار تندرستیكد فايل : 1445
قيمت : 1,072,500,000 تومان
قيمت متري : 16,500,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/02
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملك400 متر ویلا لوکس در رویانجزئيات بيشتر
400 متر ویلا لوکس در رویانكد فايل : 1444
قيمت : 5,500,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 230 متر
تاريخ ثبت : 1401/03/01
آدرس : رویان
خريد ملك86 متر ساختمان تک واحدیجزئيات بيشتر
86 متر ساختمان تک واحدیكد فايل : 1443
قيمت : 1,500,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 86 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/31
آدرس :
خريد ملكفروش ویژه واحد اداری در فردیسجزئيات بيشتر
فروش ویژه واحد اداری در فردیسكد فايل : 1442
قيمت : 2,625,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/31
آدرس :
خريد ملك111 متر ساختمان هوشمندجزئيات بيشتر
111 متر ساختمان هوشمندكد فايل : 1441
قيمت : 2,775,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 111 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/29
آدرس :
رهن و اجاره105 رهن و اجاره فردیسجزئيات بيشتر
105 رهن و اجاره فردیسكد فايل : 1440
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/29
آدرس : 12 غربی سابق
خريد ملكمجتمع اداری تجاری یکجا فروشیجزئيات بيشتر
مجتمع اداری تجاری یکجا فروشیكد فايل : 1439
قيمت : 15,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1401/02/26
آدرس :
خريد ملكویلا باغ 750 متری در رامجینجزئيات بيشتر
ویلا باغ 750 متری در رامجینكد فايل : 1438
قيمت : 5,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/25
آدرس : جاده سهیلیه رامجین
خريد ملكویلای لوکس در سهیلیهجزئيات بيشتر
ویلای لوکس در سهیلیهكد فايل : 1437
قيمت : 7,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 250 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/24
آدرس : جاده سهیلیه سنقرآباد
خريد ملك۱۴۵ متر سه خوابه فردیسجزئيات بيشتر
۱۴۵ متر سه خوابه فردیسكد فايل : 1436
قيمت : 2,175,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/24
آدرس : بلوار امام رضا
رهن و اجارهملک اداری مختص پزشکان عزیزجزئيات بيشتر
ملک اداری مختص پزشکان عزیزكد فايل : 1435
وديعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 83 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/21
آدرس : فلکه دوم
خريد ملكOlive Hillجزئيات بيشتر
Olive Hillكد فايل : t1029
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1401/02/19
آدرس : قبرس شمالی ، شهر گیرنه ، منطقه آلسانجاک
رهن و اجارهیک دهنه تعمیرگاه در گاراژجزئيات بيشتر
یک دهنه تعمیرگاه در گاراژكد فايل : 1434
وديعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 100,000,000 تومان
متراژ : 64 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/16
آدرس : کانال شرقی
رهن و اجارهآپارتمان اجاره ای تک واحدیجزئيات بيشتر
آپارتمان اجاره ای تک واحدیكد فايل : 1433
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/10
آدرس : مابین بلوار بهاران ( کانال ) و فلکه سوم شاخه اصلی
رهن و اجاره155 متر رهن در فردیسجزئيات بيشتر
155 متر رهن در فردیسكد فايل : 1432
وديعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
متراژ : 155 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/07
آدرس :
خريد ملكآپارتمان 77 متریجزئيات بيشتر
آپارتمان 77 متریكد فايل : m1001
قيمت : 750,000,000 تومان
قيمت متري : 9,740,000 تومان
متراژ : 77 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/07
آدرس : فاز 3 مارلیک بلوار دکتر حسابی خ دلناز مجتمع دلناز بلوک B طبقه دوم واحد 23
خريد ملك118 متر تک واحدی نوسازجزئيات بيشتر
118 متر تک واحدی نوسازكد فايل : 1431
قيمت : 2,360,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 118 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/06
آدرس : فلکه پنجم خیابان 50 جدید
خريد ملكFLOWER GARDENجزئيات بيشتر
FLOWER GARDENكد فايل : t1028
قيمت : 3,843,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1401/02/04
آدرس : آلانیا oba
خريد ملكواحد های ۱۷۰ ، ۱۶۰ ، ۱۵۰ متری فول امکاناتجزئيات بيشتر
واحد های ۱۷۰ ، ۱۶۰ ، ۱۵۰ متری فول امکاناتكد فايل : 1430
قيمت : 2,800,000,000 تومان
قيمت متري : 17,500,000 تومان
متراژ : 160 متر
تاريخ ثبت : 1401/01/23
آدرس : جاده ملارد گلستان 8
خريد ملك98 متر فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
98 متر فول امکانات فردیسكد فايل : 1429
قيمت : 2,450,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 98 متر
تاريخ ثبت : 1401/01/21
آدرس : خیابان دهکده
خريد ملكواحدهای ۱۰۰ و ۱۵۰ متریجزئيات بيشتر
واحدهای ۱۰۰ و ۱۵۰ متریكد فايل : 1428
قيمت : 2,250,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1401/01/20
آدرس : شهرک وحدت
خريد ملكواحد های آپارتمانی فول بازسازیجزئيات بيشتر
واحد های آپارتمانی فول بازسازیكد فايل : 1427
قيمت : 1,365,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 91 متر
تاريخ ثبت : 1401/01/18
آدرس : نبش فلکه اول ، خیابان بهار ( شاخه اصلی )
خريد ملك79 متر آپارتمان مسکونیجزئيات بيشتر
79 متر آپارتمان مسکونیكد فايل : 1426
قيمت : 948,000,000 تومان
قيمت متري : 12,000,000 تومان
متراژ : 79 متر
تاريخ ثبت : 1401/01/17
آدرس : کانال شرقی امانی شرقی
خريد ملك100 متر فول امکاناتجزئيات بيشتر
100 متر فول امکاناتكد فايل : 1425
قيمت : 1,500,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1401/01/14
آدرس :
خريد ملكمجموعه باغی واقع در خوشنامجزئيات بيشتر
مجموعه باغی واقع در خوشنامكد فايل : 1424
قيمت : 5,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1401/01/07
آدرس : خوشنام
خريد ملكبهترین فرصت سرمایه گزاریجزئيات بيشتر
بهترین فرصت سرمایه گزاریكد فايل : 1423
قيمت : 450,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1400/12/21
آدرس : تنکابن
خريد ملك13000 متر شرکت لنگرود با تمامی تجهیزاتجزئيات بيشتر
13000 متر شرکت لنگرود با تمامی تجهیزاتكد فايل : 1422
قيمت : 135,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 400 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/14
آدرس : 3 کیلیومتری لنگرود
خريد ملكKargıcak NT620جزئيات بيشتر
Kargıcak NT620كد فايل : t1027
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 160 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/11
آدرس : آلانیا kargicak
رهن و اجارهپیش فروش در فردیسجزئيات بيشتر
پیش فروش در فردیسكد فايل : 1421
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/11
آدرس : مابین بلوار بهاران ( کانال ) و فلکه سوم شاخه اصلی
خريد ملك150 متر نوساز فردیسجزئيات بيشتر
150 متر نوساز فردیسكد فايل : 1420
قيمت : 2,350,000,000 تومان
قيمت متري : 15,700,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/09
آدرس : 26 جدید خیابان امانی
خريد ملك112 متر شهرک بنفشهجزئيات بيشتر
112 متر شهرک بنفشهكد فايل : 1419
قيمت : 2,240,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/03
آدرس : شهرک بنفشه
خريد ملك101 شهرک بنفشهجزئيات بيشتر
101 شهرک بنفشهكد فايل : 1418
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 101 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/03
آدرس : شهرک بنفشه
خريد ملك205 باغ جواهرجزئيات بيشتر
205 باغ جواهركد فايل : 1417
قيمت : 7,210,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 205 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/02
آدرس :
خريد ملك167متر تک واحدیجزئيات بيشتر
167متر تک واحدیكد فايل : 1416
قيمت : 3,340,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 167 متر
تاريخ ثبت : 1400/12/02
آدرس :
رهن و اجارهپیش فروش در فردیسجزئيات بيشتر
پیش فروش در فردیسكد فايل : 1415
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/11/29
آدرس : قریشی شمالی
رهن و اجاره145 متر رهن کامل فردیسجزئيات بيشتر
145 متر رهن کامل فردیسكد فايل : 1414
وديعه : 400,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1400/11/28
آدرس : بلوار قریشی شمالی
خريد ملكVanessa parkجزئيات بيشتر
Vanessa parkكد فايل : t1026
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/11/09
آدرس : آلانیا kargicak
خريد ملكمغازه 40 متریجزئيات بيشتر
مغازه 40 متریكد فايل : 1413
قيمت : 1,800,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 40 متر
تاريخ ثبت : 1400/11/07
آدرس : مارلیک
خريد ملكآپارتمان 112 متری نوسازجزئيات بيشتر
آپارتمان 112 متری نوسازكد فايل : 1412
قيمت : 246,400,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1400/11/05
آدرس : شقایق غربی
خريد ملكخانه 140 متری در فردیسجزئيات بيشتر
خانه 140 متری در فردیسكد فايل : 1410
قيمت : 2,380,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/29
آدرس : خیابان خیام
خريد ملك128 متر واحد مسکونی فول امکاناتجزئيات بيشتر
128 متر واحد مسکونی فول امکاناتكد فايل : 1409
قيمت : 1,920,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 128 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/27
آدرس : خ قریشی خ شقایق غربی
خريد ملك85 متر مسکونی نوسازجزئيات بيشتر
85 متر مسکونی نوسازكد فايل : 1408
قيمت : 1,050,000,000 تومان
قيمت متري : 12,353,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/26
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك122 متر آپارتمان فول امکاناتجزئيات بيشتر
122 متر آپارتمان فول امکاناتكد فايل : 1407
قيمت : 2,684,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 122 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/21
آدرس : فردیس فلکه پنجم بلوار بیات خیابان قریشی خ ۳۷ خ مولوی برج باغ شفق ۲۱
خريد ملك180 متر نوساز فول امکاناتجزئيات بيشتر
180 متر نوساز فول امکاناتكد فايل : 1406
قيمت : 1,980,000,000 تومان
قيمت متري : 11,000,000 تومان
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/20
آدرس :
خريد ملك145 متر تک واحدی در فردیسجزئيات بيشتر
145 متر تک واحدی در فردیسكد فايل : 1405
قيمت : 2,247,500,000 تومان
قيمت متري : 15,500,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/20
آدرس : خیابان امانی
خريد ملك125 باغ آپارتمان نوسازجزئيات بيشتر
125 باغ آپارتمان نوسازكد فايل : 1404
قيمت : 2,000,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/19
آدرس :
خريد ملكاپارتمان مسکونی 122متریجزئيات بيشتر
اپارتمان مسکونی 122متریكد فايل : 1403
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 19,000,000 تومان
متراژ : 122 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/11
آدرس : برج باغ شفق
خريد ملكاپارتمان فول امکاناتجزئيات بيشتر
اپارتمان فول امکاناتكد فايل : 1402
قيمت : 1,850,000,000 تومان
قيمت متري : 13,214,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/08
آدرس : بلوار امام رضا خیابان 53
رهن و اجاره140 متر رهن و اجاره فولجزئيات بيشتر
140 متر رهن و اجاره فولكد فايل : 1401
وديعه : 200,000,000 تومان
اجاره : 6,500,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/07
آدرس : خیابان شرقی
خريد ملكساختمان تک واحدی 122 متری نوسازجزئيات بيشتر
ساختمان تک واحدی 122 متری نوسازكد فايل : 1399
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 14,754,000 تومان
متراژ : 122 متر
تاريخ ثبت : 1400/10/01
آدرس : فردیس فلکه اول
خريد ملكاپارتمان مسکونی 78 متریجزئيات بيشتر
اپارتمان مسکونی 78 متریكد فايل : 1398
قيمت : 1,300,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/29
آدرس : کانال شرقی امانی شرقی
خريد ملكدو قطعه زمین در صفادشتجزئيات بيشتر
دو قطعه زمین در صفادشتكد فايل : 1397
قيمت : 12,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 4800 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/27
آدرس :
خريد ملكساختمان مسکونی 92 متریجزئيات بيشتر
ساختمان مسکونی 92 متریكد فايل : 1396
قيمت : 1,564,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 92 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/25
آدرس : خیابان فضای سبز بهار 3
خريد ملكباغ ویلای شهرکی 705 مترجزئيات بيشتر
باغ ویلای شهرکی 705 متركد فايل : 1395
قيمت : 3,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 705 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/21
آدرس : قبچاق ویلا دهکده
خريد ملكواحد 90 متری بازسازی شدهجزئيات بيشتر
واحد 90 متری بازسازی شدهكد فايل : 1394
قيمت : 900,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/16
آدرس : خیابان 18 جدید
خريد ملكپروژه تک واحدی در حال ساختجزئيات بيشتر
پروژه تک واحدی در حال ساختكد فايل : 1393
قيمت : 2,550,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/13
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملك165 متر فول بازسازی شده شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
165 متر فول بازسازی شده شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1392
قيمت : 2,475,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 165 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/11
آدرس : فلکه دوم
خريد ملكفول امکانات 150 متری فردیسجزئيات بيشتر
فول امکانات 150 متری فردیسكد فايل : 1391
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 14,500,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/09
آدرس : فردیس سه راه حافظیه
خريد ملك💢 GENERAL INFORMATIONجزئيات بيشتر
💢 GENERAL INFORMATIONكد فايل : t1025
قيمت : 7,424,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/06
آدرس : آلانیاMahmutlar NT524
خريد ملكاپارتمان لوکس در فردیس کرججزئيات بيشتر
اپارتمان لوکس در فردیس کرجكد فايل : 1390
قيمت : 6,300,000,000 تومان
قيمت متري : 30,000,000 تومان
متراژ : 210 متر
تاريخ ثبت : 1400/09/04
آدرس : فردیس بین کانال و فلکه سوم
خريد ملكپروژه جدید NOVA gardenجزئيات بيشتر
پروژه جدید NOVA gardenكد فايل : t1024
قيمت : 2,016,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1400/08/25
آدرس : alanya , oba
خريد ملكفروش ویژه alanya kargicakجزئيات بيشتر
فروش ویژه alanya kargicakكد فايل : t1023
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1400/08/11
آدرس : آلانیا kargicak
خريد ملك" Seda tower" projectجزئيات بيشتر
كد فايل : t1022
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1400/08/03
آدرس : آلانیا ، guller pinari
خريد ملك150 متر آسانسوردار شاخه اصلیجزئيات بيشتر
150 متر آسانسوردار شاخه اصلیكد فايل : 1389
قيمت : 1,950,000,000 تومان
قيمت متري : 13,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/28
آدرس : شاخه اصلی
خريد ملك95 متر تجاری بر خیابان اصلیجزئيات بيشتر
95 متر تجاری بر خیابان اصلیكد فايل : 1388
قيمت : 14,250,000,000 تومان
قيمت متري : 150,000,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/25
آدرس : اول کانال شرقی
خريد ملك96 متر فول باز سازی شده فول امکاناتجزئيات بيشتر
96 متر فول باز سازی شده فول امکاناتكد فايل : 1387
قيمت : 1,200,000,000 تومان
قيمت متري : 12,500,000 تومان
متراژ : 96 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/25
آدرس : چهار راه قریشی
خريد ملك59 متر آسانسور دار در فردیسجزئيات بيشتر
59 متر آسانسور دار در فردیسكد فايل : 1386
قيمت : 670,000,000 تومان
قيمت متري : 11,356,000 تومان
متراژ : 59 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/24
آدرس : خیابان 16 متری امام خمینی
خريد ملك70 متر فول باز سازی شده فردیسجزئيات بيشتر
70 متر فول باز سازی شده فردیسكد فايل : 1385
قيمت : 882,000,000 تومان
قيمت متري : 12,600,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/22
آدرس : مابین بلوار بهاران ( کانال ) و فلکه سوم شاخه اصلی
رهن و اجاره115 متر رهن و اجاره در فردیسجزئيات بيشتر
115 متر رهن و اجاره در فردیسكد فايل : 1384
وديعه : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/21
آدرس : قریشی شمالی نسترن غربی
خريد ملكمجتمع مجلل در فردیسجزئيات بيشتر
مجتمع مجلل در فردیسكد فايل : 1383
قيمت : 2,025,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/20
آدرس : قریشی شمالی
رهن و اجاره74 متر رهن کامل فردیسجزئيات بيشتر
74 متر رهن کامل فردیسكد فايل : 1382
وديعه : 145,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 74 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/17
آدرس : بلوار بهاران غربی ( کانال غربی ) حافظ غربی
خريد ملك148 متر نوساز تهاتر با فردیسجزئيات بيشتر
148 متر نوساز تهاتر با فردیسكد فايل : 1381
قيمت : 2,220,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 148 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/11
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملكپنت هاوس 150 متری لب ساحل آلانیاجزئيات بيشتر
پنت هاوس 150 متری لب ساحل آلانیاكد فايل : t1021
قيمت : 5,066,330,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/11
آدرس : آلانیا ، tosmur
خريد ملك109 نوساز فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
109 نوساز فول امکانات فردیسكد فايل : 1380
قيمت : 1,300,000,000 تومان
قيمت متري : 11,927,000 تومان
متراژ : 109 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/10
آدرس :
خريد ملك110 متر فول امکانات کلید نخوردهجزئيات بيشتر
110 متر فول امکانات کلید نخوردهكد فايل : 1379
قيمت : 1,395,000,000 تومان
قيمت متري : 12,682,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/08
آدرس : بلوار امام رضا خ پنجاه و سوم
خريد ملك70 متری قیمت مناسبجزئيات بيشتر
70 متری قیمت مناسبكد فايل : 1378
قيمت : 760,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/07
آدرس : خیابان آزادی
رهن و اجاره110 متر رهن کامل فول امکاناتجزئيات بيشتر
110 متر رهن کامل فول امکاناتكد فايل : 1377
وديعه : 240,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/07
آدرس : سراه دهکده
خريد ملك85 متر فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
85 متر فول امکانات فردیسكد فايل : 1376
قيمت : 856,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/04
آدرس : گلستان 3
خريد ملك80 متر فول باز سازی شدهجزئيات بيشتر
80 متر فول باز سازی شدهكد فايل : 1375
قيمت : 980,000,000 تومان
قيمت متري : 12,250,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/04
آدرس : مابین فلکه سوم و فلکه چهارم
خريد ملكویلایی 220 متری فول باز سازی شدهجزئيات بيشتر
ویلایی 220 متری فول باز سازی شدهكد فايل : 1374
قيمت : 4,840,000,000 تومان
قيمت متري : 22,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/03
آدرس : خیابان 44 جدید
خريد ملك108 متر فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
108 متر فول امکانات فردیسكد فايل : 1373
قيمت : 1,500,000,000 تومان
قيمت متري : 13,889,000 تومان
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1400/07/01
آدرس : نسترن غربی
رهن و اجاره65 متر رهن و اجاره فردیسجزئيات بيشتر
65 متر رهن و اجاره فردیسكد فايل : 1372
وديعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/31
آدرس :
رهن و اجارهرهن کامل 135 متری نوسازجزئيات بيشتر
رهن کامل 135 متری نوسازكد فايل : 1371
وديعه : 350,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 135 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/28
آدرس : قریشی شمالی خیابان رجایی
خريد ملك170 متر فول امکانات و آپشن کلید نخوردهجزئيات بيشتر
170 متر فول امکانات و آپشن کلید نخوردهكد فايل : 1370
قيمت : 3,060,000,000 تومان
قيمت متري : 18,000,000 تومان
متراژ : 170 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/27
آدرس : جاده ملارد گلستان 8
خريد ملك72 متر فول باز سازی شدهجزئيات بيشتر
72 متر فول باز سازی شدهكد فايل : 1369
قيمت : 940,000,000 تومان
قيمت متري : 12,877,000 تومان
متراژ : 72 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/25
آدرس : خیابان دوم
خريد ملك137 متر تک واحدی فول فلکه سوم فردیسجزئيات بيشتر
137 متر تک واحدی فول فلکه سوم فردیسكد فايل : 1368
قيمت : 2,123,500,000 تومان
قيمت متري : 15,500,000 تومان
متراژ : 137 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/24
آدرس : 11 شرقی بعد از پیچ
خريد ملكآلانیا ، SERENITY projectجزئيات بيشتر
آلانیا ، SERENITY projectكد فايل : t1020
قيمت : 2,292,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 50 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/23
آدرس : آلانیا ، tosmur
خريد ملك150 متر نوساز تک واحدیجزئيات بيشتر
150 متر نوساز تک واحدیكد فايل : 1367
قيمت : 2,200,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/22
آدرس : بلوار بهاران شرقی ( کانال شرقی)
خريد ملك110 متر تک واحدی نوساز دوبر نورجزئيات بيشتر
110 متر تک واحدی نوساز دوبر نوركد فايل : 1366
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/21
آدرس : خیابان خیام
خريد ملك75 متر فول باز سازی شدهجزئيات بيشتر
75 متر فول باز سازی شدهكد فايل : 1365
قيمت : 888,000,000 تومان
قيمت متري : 12,000,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/18
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملكمجتمع فول امکانات جنب دهکده فردیسجزئيات بيشتر
مجتمع فول امکانات جنب دهکده فردیسكد فايل : 1364
قيمت : 3,500,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : 140 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/17
آدرس : خیابان دهکده
خريد ملك79 متر فول باز سازی شدهجزئيات بيشتر
79 متر فول باز سازی شدهكد فايل : 1363
قيمت : 948,000,000 تومان
قيمت متري : 12,000,000 تومان
متراژ : 79 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/15
آدرس : بلوار بهاران شرقی (کانال شرقی)
خريد ملك115 متر کلید نخورد دوبر نور فردیسجزئيات بيشتر
115 متر کلید نخورد دوبر نور فردیسكد فايل : 1362
قيمت : 1,782,500,000 تومان
قيمت متري : 15,500,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/14
آدرس : خیابان تندرستی
خريد ملك90 متر باز سازی شده فردیسجزئيات بيشتر
90 متر باز سازی شده فردیسكد فايل : 1361
قيمت : 765,000,000 تومان
قيمت متري : 8,500,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/13
آدرس :
خريد ملك53 متر نورگیری عالی فردیسجزئيات بيشتر
53 متر نورگیری عالی فردیسكد فايل : 1360
قيمت : 530,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 53 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/13
آدرس : خیابان آذر غربی
خريد ملك733 متر ویلا دوبلکس چهارباغجزئيات بيشتر
733 متر ویلا دوبلکس چهارباغكد فايل : 1359
قيمت : 7,500,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/10
آدرس : پشت دهکده ورزشی
رهن و اجارهپیش فروش واحد های 86 ، 112 ، 148 و 174 متر فردیسجزئيات بيشتر
پیش فروش واحد های 86 ، 112 ، 148 و 174 متر فردیسكد فايل : 1358
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 148 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/09
آدرس : خیابان فضای سبز
خريد ملك150 متری طبقات اول و چهارم نوساز فردیسجزئيات بيشتر
150 متری طبقات اول و چهارم نوساز فردیسكد فايل : 1357
قيمت : 3,000,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/09
آدرس : خیابان 37 جدید بعد از خیابان فضای سبز
خريد ملك128 متر آپارتمان مسکونی تک واحدی فردیسجزئيات بيشتر
128 متر آپارتمان مسکونی تک واحدی فردیسكد فايل : 1356
قيمت : 2,368,000,000 تومان
قيمت متري : 18,500,000 تومان
متراژ : 128 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/08
آدرس : سی و پنج غربی بعد از فضای سبز
رهن و اجارهپیش فروش تک واحدی 150 و 175 متری فردیسجزئيات بيشتر
پیش فروش تک واحدی 150 و 175 متری فردیسكد فايل : 1355
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/07
آدرس : مابین فلکه اول و دوم شاخه اصلی شرقی
خريد ملك85 متر فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
85 متر فول امکانات فردیسكد فايل : 1354
قيمت : 1,350,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/06
آدرس : خیابان آزادی گلستان 55
خريد ملك125 متر فول نوساز فردیس تهاتر با زمین و ویلا فردیسجزئيات بيشتر
125 متر فول نوساز فردیس تهاتر با زمین و ویلا فردیسكد فايل : 1353
قيمت : 2,500,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/03
آدرس : شاخه اصلی
خريد ملك100 متر فول امکانات در آلانیا cikciliجزئيات بيشتر
100 متر فول امکانات در آلانیا cikciliكد فايل : t1019
قيمت : 3,168,200,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 100 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/01
آدرس : آلانیا ، cikcili
خريد ملك90 فول امکانات نوساز فردیسجزئيات بيشتر
90 فول امکانات نوساز فردیسكد فايل : 1352
قيمت : 1,400,000,000 تومان
قيمت متري : 15,556,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1400/06/01
آدرس : قریشی شمالی مطهری
خريد ملكآپارتمان نوساز 142 ، 105 و 95 متر فردیسجزئيات بيشتر
آپارتمان نوساز 142 ، 105 و 95 متر فردیسكد فايل : 1351
قيمت : 2,982,000,000 تومان
قيمت متري : 21,000,000 تومان
متراژ : 142 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/31
آدرس : شاخه اصلی
رهن و اجاره148 متر پیش فروش تک واحدی در فردیسجزئيات بيشتر
148 متر پیش فروش تک واحدی در فردیسكد فايل : 1350
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 148 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/31
آدرس : بلوار بهاران شرقی (کانال شرقی)
خريد ملك65متر شمالی رو به حیاط فردیسجزئيات بيشتر
65متر شمالی رو به حیاط فردیسكد فايل : 1349
قيمت : 750,000,000 تومان
قيمت متري : 11,540,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/30
آدرس : سراه حافظیه ، شاخه اصلی
خريد ملك180 متر آپارتمان فول تهاتر با 90 متری فردیسجزئيات بيشتر
180 متر آپارتمان فول تهاتر با 90 متری فردیسكد فايل : 1348
قيمت : 2,160,000,000 تومان
قيمت متري : 12,000,000 تومان
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/26
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك146 فول امکانات تک واحدی فلکه پنج فردیسجزئيات بيشتر
146 فول امکانات تک واحدی فلکه پنج فردیسكد فايل : 1347
قيمت : 2,638,000,000 تومان
قيمت متري : 18,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/25
آدرس : شاخه اصلی
خريد ملك70 متر فول امکانات آلانیا cikciliجزئيات بيشتر
70 متر فول امکانات آلانیا cikciliكد فايل : t1018
قيمت : 1,769,522,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/25
آدرس : آلانیا , cikcili
خريد ملكواحد های پیش فروش فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
واحد های پیش فروش فول امکانات فردیسكد فايل : 1346
قيمت : 2,176,000,000 تومان
قيمت متري : 17,000,000 تومان
متراژ : 128 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/24
آدرس : خیابان آزادی
خريد ملك65 متری در آلانیا obagol فول امکانات فقط 56.000 یوروجزئيات بيشتر
65 متری در آلانیا obagol فول امکانات فقط 56.000 یوروكد فايل : t1017
قيمت : 1,690,640,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/20
آدرس : آلانیا ، obagol
خريد ملكآپارتمان تک واحدی 137 متری کانال شرقی فردیسجزئيات بيشتر
آپارتمان تک واحدی 137 متری کانال شرقی فردیسكد فايل : 1345
قيمت : 1,986,500,000 تومان
قيمت متري : 14,500,000 تومان
متراژ : 137 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/20
آدرس : بلوار بهاران شرقی ( کانال شرقی)
خريد ملك143 متر تک واحدی فول امکانات بلوار امام رضا فردیسجزئيات بيشتر
143 متر تک واحدی فول امکانات بلوار امام رضا فردیسكد فايل : 1344
قيمت : 1,859,000,000 تومان
قيمت متري : 13,000,000 تومان
متراژ : 143 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/19
آدرس : بلوار امام رضا میدان آفتاب
خريد ملك142 متر مسکونی فول امکانات تک واحدی فردیسجزئيات بيشتر
142 متر مسکونی فول امکانات تک واحدی فردیسكد فايل : 1343
قيمت : 1,700,000,000 تومان
قيمت متري : 11,972,000 تومان
متراژ : 142 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/18
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك80 متر طبقه اول گلستان 4جزئيات بيشتر
80 متر طبقه اول گلستان 4كد فايل : 1342
قيمت : 1,000,000,000 تومان
قيمت متري : 12,500,000 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/18
آدرس : گلستان 4
خريد ملك364 متر ویلایی بر 11 شهرک نازجزئيات بيشتر
364 متر ویلایی بر 11 شهرک نازكد فايل : 1341
قيمت : 6,300,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1400/05/16
آدرس :
خريد ملك87 متر جنب دهکده دید عبدی نوسازجزئيات بيشتر
87 متر جنب دهکده دید عبدی نوسازكد فايل : 1340
قيمت : 1,305,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 87 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/14
آدرس : جنب شهرک دهکده
خريد ملكواحدی بسیار زیبا در آلانیا ، منطقه cikcilliجزئيات بيشتر
واحدی بسیار زیبا در آلانیا ، منطقه cikcilliكد فايل : t1016
قيمت : 2,537,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/13
آدرس : سیکسیللی
خريد ملك320 متر کلنگی مشارکت و فروش فردیسجزئيات بيشتر
320 متر کلنگی مشارکت و فروش فردیسكد فايل : 1339
قيمت : 8,000,000,000 تومان
قيمت متري : 25,000,000 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1400/05/12
آدرس : مابین فلکه سوم و فلکه چهارم شاخه اصلی شرقی
خريد ملك143 متر فول شهرک بعثت معاوضه با فردیسجزئيات بيشتر
143 متر فول شهرک بعثت معاوضه با فردیسكد فايل : 1338
قيمت : 2,002,000,000 تومان
قيمت متري : 14,000,000 تومان
متراژ : 143 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/12
آدرس : بلوار فردوس
خريد ملك78 متر واحد مسکونی آسانسوردار فردیس جاده ملاردجزئيات بيشتر
78 متر واحد مسکونی آسانسوردار فردیس جاده ملاردكد فايل : 1337
قيمت : 780,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 78 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/10
آدرس : گلستان 7
خريد ملك70 متر آپارتمان مسکونی باز سازی شده فردیسجزئيات بيشتر
70 متر آپارتمان مسکونی باز سازی شده فردیسكد فايل : 1336
قيمت : 700,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/10
آدرس : خیابان آزادی ، خیابان آل یاسین
خريد ملك86 متر باز سازی شده ، فردیسجزئيات بيشتر
86 متر باز سازی شده ، فردیسكد فايل : 1335
قيمت : 946,000,000 تومان
قيمت متري : 11,000,000 تومان
متراژ : 86 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/09
آدرس : 11 غربی بعد از فضای سبز
خريد ملك98 متر نوساز فردیس قریشی جنوبیجزئيات بيشتر
98 متر نوساز فردیس قریشی جنوبیكد فايل : 1334
قيمت : 1,131,900,000 تومان
قيمت متري : 11,550,000 تومان
متراژ : 98 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/07
آدرس : قریشی جنوبی
خريد ملك65 متر آپارتمان مسکونی فول باز سازی شدهجزئيات بيشتر
65 متر آپارتمان مسکونی فول باز سازی شدهكد فايل : 1333
قيمت : 812,500,000 تومان
قيمت متري : 12,500,000 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/06
آدرس : شاخه اصلی خیابان 16 غربی
خريد ملك147 متر فول امکانات سه بر نور خوش قیمت فردیسجزئيات بيشتر
147 متر فول امکانات سه بر نور خوش قیمت فردیسكد فايل : 1332
قيمت : 1,911,000,000 تومان
قيمت متري : 13,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/06
آدرس : خیابان آزادگان
خريد ملك110 متر واحد آپارتمانی غرق نور فردیسجزئيات بيشتر
110 متر واحد آپارتمانی غرق نور فردیسكد فايل : 1331
قيمت : 1,760,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/05
آدرس : خیابان بهار 3
خريد ملك150 متر نوساز کلید نخورده فردیسجزئيات بيشتر
150 متر نوساز کلید نخورده فردیسكد فايل : 1330
قيمت : 2,700,000,000 تومان
قيمت متري : 18,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/04
آدرس : مابین فلکه چهارم و فلکه پنجم شاخه اصلی
خريد ملك124 متر آپارتمان مسکونی نوساز ، شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
124 متر آپارتمان مسکونی نوساز ، شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1329
قيمت : 1,860,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 124 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/03
آدرس :
خريد ملك83 متر مسکونی باز سازی شده فردیسجزئيات بيشتر
83 متر مسکونی باز سازی شده فردیسكد فايل : 1328
قيمت : 990,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 83 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/02
آدرس : مابین فلکه دوم و کانال
خريد ملك65 متر واحد مسکونی آلانیا kestel مناسب سرمایه گذاریجزئيات بيشتر
65 متر واحد مسکونی آلانیا kestel مناسب سرمایه گذاریكد فايل : t1015
قيمت : 1,584,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 65 متر
تاريخ ثبت : 1400/05/02
آدرس : kestel , آلانیا
رهن و اجارهپیش فروش واحد های 145 و 135 متری بر بلوار بهاران ، فردیسجزئيات بيشتر
پیش فروش واحد های 145 و 135 متری بر بلوار بهاران ، فردیسكد فايل : 1327
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/30
آدرس : بلوار بهاران غربی
رهن و اجارهآپارتمان مسکونی نوساز فول امکانات شهرکی ، فردیسجزئيات بيشتر
آپارتمان مسکونی نوساز فول امکانات شهرکی ، فردیسكد فايل : 1326
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/29
آدرس : خیابان دهکده
رهن و اجارهپیش فروش آپارتمان مسکونی لوکس شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
پیش فروش آپارتمان مسکونی لوکس شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1325
وديعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1400/04/27
آدرس : مابین بلوار بهاران ( کانال ) و فلکه سوم شاخه اصلی
خريد ملك86 متر فول امکانات مارلیکجزئيات بيشتر
86 متر فول امکانات مارلیکكد فايل : 1324
قيمت : 968,000,000 تومان
قيمت متري : 11,000,000 تومان
متراژ : 86 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/22
آدرس : بلوار مارلیک
خريد ملك138 متر آپارتمان مسکونی فول امکانات شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
138 متر آپارتمان مسکونی فول امکانات شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1323
قيمت : 2,000,000,000 تومان
قيمت متري : 14,500,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/20
آدرس : مابین کانال و فلکه سوم سمت غربی
خريد ملكباغ ویلا 1250 متری لوکس کردزار شهریارجزئيات بيشتر
باغ ویلا 1250 متری لوکس کردزار شهریاركد فايل : 1322
قيمت : 16,000,000,000 تومان
قيمت متري : 12,800,000 تومان
متراژ : 350 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/19
آدرس : کردزار
خريد ملك130 متر آپارتمان فول امکانات با قدر السهم بالا مارلیکجزئيات بيشتر
130 متر آپارتمان فول امکانات با قدر السهم بالا مارلیکكد فايل : 1321
قيمت : 880,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/14
آدرس : مارلیک فاز 3
خريد ملك150 فول امکانات شاخه اصلی فردیس اوکازیونجزئيات بيشتر
150 فول امکانات شاخه اصلی فردیس اوکازیونكد فايل : 1320
قيمت : 1,875,000,000 تومان
قيمت متري : 12,500,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/13
آدرس :
خريد ملك145 متر آپارتمان نوساز فول امکانات فردیسجزئيات بيشتر
145 متر آپارتمان نوساز فول امکانات فردیسكد فايل : 1319
قيمت : 1,885,000,000 تومان
قيمت متري : 13,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/12
آدرس : قریشی شمالی
خريد ملك127 متر فول امکانات فردیس بعد از فضای سبزجزئيات بيشتر
127 متر فول امکانات فردیس بعد از فضای سبزكد فايل : 1318
قيمت : 1,841,500,000 تومان
قيمت متري : 14,500,000 تومان
متراژ : 127 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/10
آدرس : فلکه سوم سیزدهم غربی بعد از فضای سبز
خريد ملك103 متر آپارتمان مسکونی فول فردیسجزئيات بيشتر
103 متر آپارتمان مسکونی فول فردیسكد فايل : 1317
قيمت : 1,390,500,000 تومان
قيمت متري : 13,500,000 تومان
متراژ : 103 متر
تاريخ ثبت : 1400/04/09
آدرس : خیابان دهکده
خريد ملكباغچه 380 متری لم آباد فروشیجزئيات بيشتر
باغچه 380 متری لم آباد فروشیكد فايل : 1316
قيمت : 3,200,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/30
آدرس : لم آباد
خريد ملك145 متر واحد نوساز تک واحدی فروشیجزئيات بيشتر
145 متر واحد نوساز تک واحدی فروشیكد فايل : 1315
قيمت : 1,885,000,000 تومان
قيمت متري : 13,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/30
آدرس : نسترن غربی
خريد ملك167 متر تک واحدی نوساز فردیسجزئيات بيشتر
167 متر تک واحدی نوساز فردیسكد فايل : 1314
قيمت : 3,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 167 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/29
آدرس : خیابان تندرستی
خريد ملك112 متر آپارتمان مسکونی بازسازی شده فردیسجزئيات بيشتر
112 متر آپارتمان مسکونی بازسازی شده فردیسكد فايل : 1313
قيمت : 1,344,000,000 تومان
قيمت متري : 12,000,000 تومان
متراژ : 112 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/23
آدرس : مابین فلکه سوم و فلکه چهارم خیابان اصلی
خريد ملك1350 متر باغ ویلا لوکس در کردان کرججزئيات بيشتر
1350 متر باغ ویلا لوکس در کردان کرجكد فايل : 1312
قيمت : 20,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 320 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/22
آدرس : کردان
خريد ملك108 متر آپارتمان نوساز مسکونی فردیسجزئيات بيشتر
108 متر آپارتمان نوساز مسکونی فردیسكد فايل : 1311
قيمت : 1,620,000,000 تومان
قيمت متري : 15,000,000 تومان
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/19
آدرس : بلوار بهاران غربی ( کانال غربی ) خیابان دهکده
خريد ملك3 واحد 118 متری نوساز به صورت یک جا یا تکی فردیسجزئيات بيشتر
3 واحد 118 متری نوساز به صورت یک جا یا تکی فردیسكد فايل : 1310
قيمت : 1,888,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 118 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/13
آدرس : مابین فلکه اول و دوم
خريد ملكآپارتمان 64 متری فروشی فردیسجزئيات بيشتر
آپارتمان 64 متری فروشی فردیسكد فايل : 1309
قيمت : 570,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 64 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/11
آدرس : خیابان داوری خیابان سعدی
خريد ملك97 متر آپارتمان مسکونی شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
97 متر آپارتمان مسکونی شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1308
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 921,500,000 تومان
متراژ : 97 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/09
آدرس : فلکه چهارم
خريد ملكواحد های 119 متری نوساز شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
واحد های 119 متری نوساز شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1307
قيمت : 1,904,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 119 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/09
آدرس : مابین فلکه اول و فلکه دوم شاخه اصلی
خريد ملك570 متر باغچه استخردار نوساز اسفند آباد ملاردجزئيات بيشتر
570 متر باغچه استخردار نوساز اسفند آباد ملاردكد فايل : 1306
قيمت : 3,000,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1400/03/08
آدرس : اسفند آباد
خريد ملك480 متر عرضه و 800 متر تجاری در دو طبقه فردیسجزئيات بيشتر
480 متر عرضه و 800 متر تجاری در دو طبقه فردیسكد فايل : 1305
قيمت : 16,500,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 800 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/30
آدرس :
خريد ملك84 متر آپارتمان مسکونی بلوار قریشی فردیسجزئيات بيشتر
84 متر آپارتمان مسکونی بلوار قریشی فردیسكد فايل : 1304
قيمت : 840,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 84 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/29
آدرس : کارواش 77
خريد ملك70 متر آپارتمان مسکونی فول باز سازی شده فردیسجزئيات بيشتر
70 متر آپارتمان مسکونی فول باز سازی شده فردیسكد فايل : 1303
قيمت : 665,000,000 تومان
قيمت متري : 9,500,000 تومان
متراژ : 70 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/28
آدرس : مجتمع لادن
خريد ملكمجتمع باغ آپارتمان مسکونی لاکچریجزئيات بيشتر
مجتمع باغ آپارتمان مسکونی لاکچریكد فايل : 1302
قيمت : 5,562,000,000 تومان
قيمت متري : 27,000,000 تومان
متراژ : 206 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/28
آدرس : مابین بلوار بهاران (کانال) و فلکه سوم غربی
رهن و اجاره93 متر آپارتمان رهن شاخه اصلی فردیسجزئيات بيشتر
93 متر آپارتمان رهن شاخه اصلی فردیسكد فايل : 1301
وديعه : 210,000,000 تومان
اجاره : 0 تومان
متراژ : 93 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/27
آدرس : فلکه سوم شاخه اصلی غربی
خريد ملكواحد 150 متری تک واحدی نوسازجزئيات بيشتر
واحد 150 متری تک واحدی نوسازكد فايل : 1300
قيمت : 3,000,000,000 تومان
قيمت متري : 20,000,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/26
آدرس : مابین بلوار بهاران (کانال) و فلکه سوم
خريد ملك500 متر باغچه استخردار لم آباد ملاردجزئيات بيشتر
500 متر باغچه استخردار لم آباد ملاردكد فايل : 1299
قيمت : 2,500,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 80 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/22
آدرس : لم آباد
خريد ملك275 متر واحد آپارتمانی شیک و لوکس شهر نور نزدیک به دریاجزئيات بيشتر
275 متر واحد آپارتمانی شیک و لوکس شهر نور نزدیک به دریاكد فايل : 1298
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 275 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/21
آدرس : مرکز شهر نور 5 دقیقه تا ساحل
خريد ملكواحد مسکونی 85 متری فول امکانات فروشی فردیسجزئيات بيشتر
واحد مسکونی 85 متری فول امکانات فروشی فردیسكد فايل : 1297
قيمت : 1,350,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/20
آدرس : خیابان 28 جدید
خريد ملك150 متر واحد آپارتمانی مسکونی نوساز فردیسجزئيات بيشتر
150 متر واحد آپارتمانی مسکونی نوساز فردیسكد فايل : 1296
قيمت : 2,755,000,000 تومان
قيمت متري : 18,500,000 تومان
متراژ : 150 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/19
آدرس : خیابان شقایق
خريد ملكواحد های 110 و 115 متر مسکونی نوساز فردیسجزئيات بيشتر
واحد های 110 و 115 متر مسکونی نوساز فردیسكد فايل : 1295
قيمت : 1,760,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/19
آدرس : خیابان شقایق
خريد ملك90 متر واحد مسکونی فول امکانات شاخه اصلیجزئيات بيشتر
90 متر واحد مسکونی فول امکانات شاخه اصلیكد فايل : 1294
قيمت : 1,280,000,000 تومان
قيمت متري : 14,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/15
آدرس : مابین بلوار بهاران (کانال) و فلکه سوم ، شرقی
خريد ملك90 متر آپارتمان مسکونی کم واحد شاخه اصلیجزئيات بيشتر
90 متر آپارتمان مسکونی کم واحد شاخه اصلیكد فايل : 1293
قيمت : 990,000,000 تومان
قيمت متري : 11,000,000 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/15
آدرس : خیابان 23 شرقی
خريد ملك85 متر آپارتمان مسکونی نوسازجزئيات بيشتر
85 متر آپارتمان مسکونی نوسازكد فايل : 1292
قيمت : 1,190,000,000 تومان
قيمت متري : 14,000,000 تومان
متراژ : 85 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/13
آدرس : خیابان 11 غربی سابق (33 جدید) بعد از فضای سبز
خريد ملك83 متر مسکونی فول امکانات بازسازی شدهجزئيات بيشتر
83 متر مسکونی فول امکانات بازسازی شدهكد فايل : 1291
قيمت : 680,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 83 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/11
آدرس : خیابان خیام شهرک ارشیا
خريد ملك95 متر آپارتمان فول امکانات مسکونی شاخه اصلیجزئيات بيشتر
95 متر آپارتمان فول امکانات مسکونی شاخه اصلیكد فايل : 1290
قيمت : 1,282,500,000 تومان
قيمت متري : 13,500,000 تومان
متراژ : 95 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/06
آدرس : مابین بلوار بهاران (کانال) و فلکه سوم شرقی
خريد ملك106 متر آپارتمان مسکونی فردیسجزئيات بيشتر
106 متر آپارتمان مسکونی فردیسكد فايل : 1289
قيمت : 1,600,000,000 تومان
قيمت متري : 10,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1400/02/02
آدرس : 29 جدید بعد از فضای سبز
خريد ملك470 متر ویلا سند دار صومعه سراجزئيات بيشتر
470 متر ویلا سند دار صومعه سراكد فايل : 1288
قيمت : 1,400,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 92 متر
تاريخ ثبت : 1400/01/29
آدرس : صومعه سرا
خريد ملك115 متر فول امکانات قریشی فردیسجزئيات بيشتر
115 متر فول امکانات قریشی فردیسكد فايل : 1287
قيمت : 1,840,000,000 تومان
قيمت متري : 16,000,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1400/01/28
آدرس : قریشی شمالی روبری استخر پرشین
خريد ملك115 متر آپارتمان مسکونیجزئيات بيشتر
115 متر آپارتمان مسکونیكد فايل : 1286
قيمت : 1,552,500,000 تومان
قيمت متري : 13,500,000 تومان
متراژ : 115 متر
تاريخ ثبت : 1400/01/28
آدرس : 20 متری آزادگان
خريد ملك125متر آپارتمان مسکونیجزئيات بيشتر
125متر آپارتمان مسکونیكد فايل : 1285
قيمت : 1,400,000,000 تومان
قيمت متري : 11,200,000 تومان
متراژ : 125 متر
تاريخ ثبت : 1400/01/26
آدرس : بلوار بهاران غربی مجتمع پارسیان
خريد ملكویلا لاکچری در صومعه سرا گیلانجزئيات بيشتر
ویلا لاکچری در صومعه سرا گیلانكد فايل : 1284
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 400 متر
تاريخ ثبت : 1400/01/26
آدرس : صومعه سرا
خريد ملك86 متر آپارتمان مسکونی فردیسجزئيات بيشتر
86 متر آپارتمان مسکونی فردیسكد فايل : 1283
قيمت : 860,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 86 متر
تاريخ ثبت : 1400/01/24
آدرس : کانال غربی خیابان 16 متری امام خمینی
خريد ملك146 متر ویلایی مسکونی فروشی در فردیسجزئيات بيشتر
146 متر ویلایی مسکونی فروشی در فردیسكد فايل : 1282
قيمت : 2,200,000,000 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 86 متر
تاريخ ثبت : 1400/01/22
آدرس : نسترن غربی
خريد ملكپروژه مسکونی تجاری WESTSIDEجزئيات بيشتر
پروژه مسکونی تجاری WESTSIDEكد فايل : t1014
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/09/03
آدرس : استانبول منطقه بیلیکدوزو
خريد ملكپروژه لوکس AVANGARTجزئيات بيشتر
پروژه لوکس AVANGARTكد فايل : t1013
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/08/15
آدرس : MASLAK منطقه
خريد ملكپروژه vadistanbulجزئيات بيشتر
پروژه vadistanbulكد فايل : t1012
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/07/16
آدرس : استانبول منطقه arsariyer
خريد ملكپروژه لوکس و کاملا هوشمند arena nuansجزئيات بيشتر
پروژه لوکس و کاملا هوشمند arena nuansكد فايل : t1011
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/06/27
آدرس : بیلیک دوزو
خريد ملكپروژه referans باهچه شهیرجزئيات بيشتر
پروژه referans باهچه شهیركد فايل : t1010
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/05/23
آدرس : منطقه باهچه شهیر استانبول
خريد ملكپروژه AVENUEجزئيات بيشتر
پروژه AVENUEكد فايل : t1009
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/05/20
آدرس : منطقه beylikdüzü استانبول
خريد ملكپروژه toya nextجزئيات بيشتر
پروژه toya nextكد فايل : t1008
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/05/11
آدرس : استانبول
خريد ملك*پروژه آورو پارک حیات*جزئيات بيشتر
*پروژه آورو پارک حیات*كد فايل : t1007
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/05/09
آدرس : استانبول ماهچه شهیر
خريد ملكپروژه Cihannümaجزئيات بيشتر
پروژه Cihannümaكد فايل : t1006
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 216 متر
تاريخ ثبت : 1399/05/06
آدرس : استانبول منطقه اسکندر
خريد ملكپروژه nlogo شروع قیمت از 345 هزار لیرجزئيات بيشتر
پروژه nlogo شروع قیمت از 345 هزار لیركد فايل : t1005
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/05/04
آدرس : استانبول منطقه اسنیور
خريد ملكپروژه referans kartalجزئيات بيشتر
پروژه referans kartalكد فايل : t1004
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/04/28
آدرس : منطقه کارتال استانبول
خريد ملكپروژه سان مارین در منطقه بویوک‌چکمِجهجزئيات بيشتر
پروژه سان مارین در منطقه بویوک‌چکمِجهكد فايل : t1003
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/04/24
آدرس : منطقه بویوک‌چکمِجه استانبول
خريد ملكپروژه اودول استابول ترکیهجزئيات بيشتر
پروژه اودول استابول ترکیهكد فايل : t1002
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/04/23
آدرس : استانبول
خريد ملكپروژه مسکونی واقع در استانبول ترکیهجزئيات بيشتر
پروژه مسکونی واقع در استانبول ترکیهكد فايل : t1001
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : متر
تاريخ ثبت : 1399/04/22
آدرس : منطقه اِسِنیورت شهر استانبول
تعداد بازديد : 5879
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*