026-36502033 026-36502033
info@mirzadehgroup.ir info@mirzadehgroup.ir
خريد ملكاپارتمان75 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان75 متری فردیسكد فايل : 1559
قيمت : 2,300,000,000 تومان
قيمت متري : 30,666,000 تومان
متراژ : 75 متر
تاريخ ثبت : 1403/04/16
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 62 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 62 متری فردیسكد فايل : 1788
قيمت : 0 تومان
قيمت متري : 0 تومان
متراژ : 62 متر
تاريخ ثبت : 1403/04/11
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و کانال
خريد ملكاپارتمان54 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان54 متری فردیسكد فايل : 1516
قيمت : 2,160,000,000 تومان
قيمت متري : 40,000,000 تومان
متراژ : 54 متر
تاريخ ثبت : 1403/04/11
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 190 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 190 متری فردیسكد فايل : 2155
قيمت : 6,460,000,000 تومان
قيمت متري : 34,000,000 تومان
متراژ : 190 متر
تاريخ ثبت : 1403/04/11
آدرس : فردیس بین فلکه اول و سه راه حافظیه
خريد ملكاپارتمان 158 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 158 متری در فردیسكد فايل : 2161
قيمت : 7,110,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 158 متر
تاريخ ثبت : 1403/04/10
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 129متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 129متری فردیسكد فايل : 2087
قيمت : 5,200,000,000 تومان
قيمت متري : 41,000,000 تومان
متراژ : 129 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/31
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 105 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105 متری فردیسكد فايل : 1362
قيمت : 4,725,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/31
آدرس :
خريد ملكاپارتمان 147متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 147متری فردیسكد فايل : 1086
قيمت : 6,321,000,000 تومان
قيمت متري : 43,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/30
آدرس : فردیس کانال شرقی
خريد ملكاپارتمان 94متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 94متری فردیسكد فايل : 2131
قيمت : 3,395,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 94 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/30
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكاپارتمان 3 خواب فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 3 خواب فردیسكد فايل : 2145
قيمت : 12,696,000,000 تومان
قيمت متري : 69,000,000 تومان
متراژ : 184 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/30
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 3 خواب فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 3 خواب فردیسكد فايل : 2145
قيمت : 8,700,000,000 تومان
قيمت متري : 60,000,000 تومان
متراژ : 145 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/29
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 138 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 138 متری فردیسكد فايل : 2033
قيمت : 6,900,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 138 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/29
آدرس : فردیس فلکه دوم
خريد ملكاپارتمان 93 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 93 متری فردیسكد فايل : 5
قيمت : 4,836,000,000 تومان
قيمت متري : 52,000,000 تومان
متراژ : 93 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/29
آدرس : فردیس بین فلکه چهارم و پنجم
خريد ملكاپارتمان 147 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 147 متری فردیسكد فايل : 1966
قيمت : 6,174,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 147 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/29
آدرس : فردیس شاخه اصلی
خريد ملكاپارتمان 129 متر فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 129 متر فردیسكد فايل : 1681
قيمت : 7,998,000,000 تومان
قيمت متري : 62,000,000 تومان
متراژ : 129 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/27
آدرس : فردیس خیابان دوم قدیم
خريد ملكاپارتمان دو خواب فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان دو خواب فردیسكد فايل : 2113
قيمت : 3,710,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 106 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/27
آدرس : فردیس بلوار قریشی
خريد ملكاپارتمان 108 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 108 متری فردیسكد فايل : 2013
قيمت : 4,536,000,000 تومان
قيمت متري : 42,000,000 تومان
متراژ : 108 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/24
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 81 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 81 متری فردیسكد فايل : 2015
قيمت : 2,916,000,000 تومان
قيمت متري : 36,000,000 تومان
متراژ : 81 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/24
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكاپارتمان 126متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 126متری فردیسكد فايل : 305
قيمت : 5,166,000,000 تومان
قيمت متري : 41,000,000 تومان
متراژ : 126 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/24
آدرس : فردیس بلوار قریشی
خريد ملكاپارتمان 178 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 178 متری در فردیسكد فايل : 2119
قيمت : 9,790,000,000 تومان
قيمت متري : 55,000,000 تومان
متراژ : 178 متر
تاريخ ثبت : 1403/03/21
آدرس : نسترن شرقی
خريد ملكاپارتمان 110 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری فردیسكد فايل : 2095
قيمت : 650,000,000 تومان
قيمت متري : 50,000,000 تومان
متراژ : 130 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/29
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 110 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری فردیسكد فايل : 2095
قيمت : 4,180,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/25
آدرس : فردیس بین فلکه دوم و کانال
خريد ملكاپارتمان 113 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 113 متری فردیسكد فايل : 2094
قيمت : 4,181,000,000 تومان
قيمت متري : 37,000,000 تومان
متراژ : 113 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/24
آدرس : فردیس بلوار قریشی
خريد ملكاپارتمان 90 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 90 متری فردیسكد فايل : 2091
قيمت : 2,800,000,000 تومان
قيمت متري : 31,111,111 تومان
متراژ : 90 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/23
آدرس : فردیس بلوار قریشی
خريد ملكاپارتمان 180 متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 180 متری فردیسكد فايل : 2090
قيمت : 8,190,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 180 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/11
آدرس : فردیس فلکه سوم
خريد ملكاپارتمان 151متری فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 151متری فردیسكد فايل : 2088
قيمت : 5,738,000,000 تومان
قيمت متري : 38,000,000 تومان
متراژ : 151 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/10
آدرس : فردیس فلکه پنجم
خريد ملكاپارتمان 110 متری فردیس نوسازجزئيات بيشتر
اپارتمان 110 متری فردیس نوسازكد فايل : 2085
قيمت : 4,950,000,000 تومان
قيمت متري : 45,000,000 تومان
متراژ : 110 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/08
آدرس : بلوار تندرستی
خريد ملكاپارتمان نوساز فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان نوساز فردیسكد فايل : 2084
قيمت : 4,818,000,000 تومان
قيمت متري : 33,000,000 تومان
متراژ : 146 متر
تاريخ ثبت : 1403/02/05
آدرس : فردیس قریشی جنوبی
خريد ملكاپارتمان 143 متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 143 متری در فردیسكد فايل : 2081
قيمت : 5,500,000,000 تومان
قيمت متري : 38,500,000 تومان
متراژ : 143 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/27
آدرس : فردیس بین فلکه سوم و چهارم
خريد ملكاپارتمان 105متری در فردیسجزئيات بيشتر
اپارتمان 105متری در فردیسكد فايل : 2078
قيمت : 3,606,000,000 تومان
قيمت متري : 35,000,000 تومان
متراژ : 105 متر
تاريخ ثبت : 1403/01/26
آدرس : قریشی شمالی
12345678910...